ก๊าซและบรรยากาศ


คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ 
คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง..เมื่อท่านตอบโดยคลิ้กในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้น
ได้อีก

 
1) 
 อากาศที่ห่อหุ้มโลกช่วยป้องกันรังสีันตรายชนิดใดที่มาจากนอกโลก

ก.  รังสีอินฟราเรด
ข.  รังสีอัลตราไวโอเลต
ค.  รังสีแกมมา

ง.  รังสีเอกซ์

2)  ถ้ายิ่งสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปเรื่อย ๆ ความหนาแน่นของอากาศจะเป็นอย่างไร

ก.   เพิ่มขึ้น
ข.   ลดลง
ค.   คงที่
ง.    สรุปไม่ได้

 

3)  บรรยากาศชั้นใดที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด

ก.   โทรโพสเฟียร์
ข.   ไอโอโนสเฟียร์
ค.   สตราโตสเฟียร์
ง.   
เมโซสเฟียร์

4)   อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 85 เปอร์เซ็นต์ จะมีลักษณะอย่างไร

ก.    ทำให้ผ้าแห้งช้า  รู้สึกเหนียวตัว
ข.   ทำให้ผ้าแห้งเร็ว  รู้สึกสบายตัว
ค.   ทำให้ผ้าแห้งช้า  รู้สึกสบายตัว
ง.   ทำให้ผ้าแห้งเร็ว  รู้สึกสบายตัว

5)   อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์พอดีทำให้เรารู้สึกสบายควรมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไร

ก.   50 %
ข.   60 %
ค.   70 %
ง.   80 %

 6.  เครื่องมือชนิดใดใช้วัดความดันอากาศ

ก.   เทอร์มอมิเตอร์
ข.   แอลติมิเตอร์
ค.   ไฮโกรมิเตอร์
ง.    บารอมิเตอร์

 7).  ไอน้ำที่ลอยอยู่ใกล้ผิวโลก เมื่อได้รับความเย็นจะกลายเป็นอะไร

ก.  หมอก
ข.   เมฆ
ค.   หิมะ
ง. 
 น้ำค้าง

8).  ถ้าความกดอากาศในสองบริเวณแตกต่างกันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใด

ก.    ลม
ข.   พายุ
ค.    ฝน
ง.   
หิมะ

9).  แก๊สชนิดใดที่มีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

ก.   CO2
ข.   CFC
ค.   CH2
ง.  
 ถูกต้องทุกข้อ

10).  การพยากรณ์อากาศหมายถึงข้อใด

ก.   การรายงานอากาศที่ผ่านมา
ข.   การคาดคะเนลักษณะอากาศล่วงหน้า
ค.    การรายงานอากาศขณะที่เกิดขึ้น
ง.   
  การรายงานอากาศที่เกิดขึ้นแต่ละภาค

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 .

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล