การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

คลิกค่ะ

การเปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรง

กับการไหลของน้ำที่เกิดจากการปั๊ม

โดยที่  แบตเตอรี่  เทียบได้กับปั๊ม

หลอดไฟ เทียบได้กับ กังหันเทอร์ไบน์

สายไฟเทียบได้กับท่อน้ำ  เป็นต้น

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล