การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

เปรียบเทียบการไหลของน้ำกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล