การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

การอัดและการคายประจุของตัวเก็บประจุ  
 

คลิกค่ะ

วิธีทดลอง

1. ใช้ ตัวเลื่อน(slider )  ปรับค่าโวลต์  ความต้านทาน หรือความจุไฟฟ้า

2. คลิกปุ่ม ด้านบน เพื่ออัดและคายประจุไฟฟ้า

3. คลิกปุ่ม ขวาบน   เพื่อบันทึกค่า แรงดันไฟฟ้ากับเวลา

4. คลิกขวา ที่กราฟ สามารถพิมพ์ข้อมูล (Print) ออกทางเครื่องพิมพ์ ได้

คลิกอ่านต่อครับ

ทฤษฎีนำมาจากหนังสือ

คลิกเข้าไปดูหนังสือครับ

 

 

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล