การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

แสดงการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คลิกค่ะ 

คลิกค่ะ

 

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล