การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เรื่อง

น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วัฏจักรของน้ำ (Water cycle)

 


          คือการที่น้ำบนโลก เกิดการหมุนเวียนอยู่ เป็นวัฏจักร ในรูปแบบ และสถานะต่างๆ กัน อันเนื่องมาจากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเกิดน้ำจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ ทำให้เกิดฝนตก (Precipitation) บางส่วนอยูในรูปหิมะและน้ำแข็ง น้ำจากฝน หิมะและน้ำแข็งละลายบางส่วนซึมลงดินเป็นน้ำใต้ดิน (Ground water) บางส่วนไหลไปบนพื้นดินทำให้เกิดน้ำท่า (Runoff) ไหลรวมกันเป็นทะเล บางส่วนระเหยเป็นไอ (Evaporation) และบางส่วนพืชนำไปใช้ในกระบวนการปรุงอาหารแล้วมีการคายน้ำของพืช (Evapotranspiration) บางส่วนมนุษย์และสัตว์นำมาใช้งาน แล้วน้ำมีการระเหย บางส่วนระเหยจากทะเล เป็นไอน้ำสู่บรรยากาศอีกครั้ง
 

      

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล