การสร้างแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ : JQuiz

การใช้งาน JQuiz

 

-   Double click ตรง JQuize ดังรูป

   

1. ตั้งชื่อข้อสอบ เช่น ข้อสอบวิชา เรื่องพันธะเคมี

2. ตั้งข้อคำถาม เช่น คาร์บอนสร้างพันธะได้มากที่สุดกี่พันธะ

3. เขียนคำตอบในแต่ละตัวเลือก เช่น A: 3 พันธะ

4. เขียนการตอบสนอง เช่น ถ้าตอบถูก ก็เขียนว่าเก่งมาก!

5. กำหนดตัวเลือกที่ถูกต้อง

   
หรือให้คำถาม/คำตอบที่เป็นรูปภาพก็ได้โดยเลือกแทรกรูปภาพแล้ววางบนช่องของคำถาม/คำตอบ ดังนี้

 

การตกแต่ง JQuiz
-  เลือก Option จากนั้นเลือก Configure Output ดังรูป
   
-  หัวข้อ Titles/Instructions เป็นการกำหนดชื่อกิจกรรมซึ่งในโปรแกรมจะกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น
   
-  หัวข้อ Prompts/Feedback เป็นการตอบสนองซึ่งในโปรแกรมจะกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น
   
-  หัวข้อ Buttons เป็นการกำหนดหัวข้อรายการในข้อสอบซึ่งในโปรแกรมจะกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังรูป
   
-  หัวข้อ Appearances เป็นการกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษรดังนี้
   
-  หัวข้อ Timer เป็นการกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบดังนี้

 

การสร้าง Web Page
-  เมื่อทำข้อสอบและตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นขั้นตอนการ save  ข้อมูลซึ่งในโปรแกรม Hot potatoes จะสามารถ save เป็น web page ได้โดยเลือก File แล้วเลือก Create Web page หรือ F6 ดังนี้
   
-  จะได้หน้าจอที่แสดงเป็น web page ดังนี้

 

 

 

 

Questions or comments? amahawan@hotmail.com   Powered by' Mr.Adisak Mahawan. Tel. 089-6372275

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000, โทร: 053-241039 โทรสาร: 053-249152
Dara  AcademyP.O. BOX 57, 192 KAEWNAVARAT CHIANGMAI 50000 THAILAND, TEL : 053-241039 FAX : 053-249152

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล