แบบทดสอบระหว่างเรียนเรียน
คำถามเรื่องกลศาสตร์ของไหล

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  ในกรณีมีผู้กล่าวเตือนว่า การยืนข้างทางรถไฟขณะรถไฟกำลังแล่นผ่าน จะเกิดอันตรายจากแรงดูดของรถไฟได้นั้น  สามารถใช้อะไรอธิบายเหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ก.   กฎของปาสคาล
ข.   กฎทอริเชลลี
ค.   กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
ง.   กฎแบร์นูลลี

2.  พิจารณาข้อใดถูก
ก.   พื้นที่หน้าตัดของท่อลดลง  อัตราเร็วของของไหลเพิ่มขึ้น  ความดันในของไหลลดลง
ข.   พื้นที่หน้าตัดของท่อลดลง  อัตราเร็วของของไหลลดลง  ความดันในของไหลลดลง
ค.   พื้นที่หน้าตัดของท่อเพิ่มขึ้น  อัตราเร็วของของไหลลดลง  ความดันในของไหลลดลง
ง.   พื้นที่หน้าตัดของท่อเพิ่มขึ้น  อัตราเร็วของของไหลเพิ่มขึ้น  ความดันในของไหลลดลง

3.  ท่อน้ำประปาในบ้านขนาด  2.5  ตารางเซนติเมตร  ขณะใช้น้ำมีความเร็ว  4  m/s   ถ้าต้องการให้น้ำไหลผ่านท่อสายยางรดต้นไม้มีความเร็ว  10  m/s จะต้องทำให้สายยางมีขนาดเท่าใดในหน่วยตารางเซนติเมตร
ก.   0.25 
ข.   0.5 
ค.   1.0  
ง.   1.5

4.  สมบัติของไหลในอุดมคติมีดังนี้
       1.  มีการไหลอย่างสม่ำเสมอ
       2.  ของไหลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวค่าหนึ่ง
       3.  ภายในท่อการไหลไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืด
       4.  ความหนาแน่นของของไหลมีค่าคงตัว
ก.  1, 2
ข.   2, 3
ค.   1, 2, 3
ง. 
 3, 4

5.   อากาศพัดผ่านผิวบนและผิวล่างของปีกเครื่องบินด้วยอัตรเร็ว 135  และ  120  m/s ตามลำดับ  ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเป็น  28 m2  จงหาแรงยกทั้งหมดของปีกเครื่องบินในหน่วยนิวตัน  ให้อากาศมีความหนาแน่น  1.2  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ก.   23000
ข.   34000
ค.   38000
ง.  
64000

6. ท่อน้ำมันพื้นที่หน้าตัดภายใน  25 cm2 มีน้ำมันไหลผ่านท่อนี้ด้วยอัตราเร็ว  4.5 m/s ในเวลา 1 นาที จะมีน้ำมันไหลผ่านท่อกี่ลิตร
ก.  675 
ข.  112.5 
ค.  67.5 
ง.
 33.8

7.  ถังใส่น้ำไม่มีฝาปิด มีรูเล็กมากพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางมิลลิเมตร อยู่ที่ข้างถังและอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ  3.2 เมตร  น้ำจะไหลออกด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
ก.  8.0
ข.  5.7 
ค.  1.6 
ง.
 0.8

8.  ท่อประปาที่ต่อเข้าบ้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  2.0  เซนติเมตร ความดันสัมบูรณ์ของน้ำ 4 x 105 ปาสคาล  ท่อที่ต่อขึ้นบนชั้นสองของบ้านซึ่งอยู่สูงจากชั้นล่าง  5.0 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0  เซนติเมตร ถ้าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลเข้าบ้าน  4 เมตร/วินาที จงคำนวนหาความดันสัมบูรณ์ของน้ำที่ชั้นสองของบ้าน
ก.  2.3 x 105  ปาสคาล
ข.  3.3 x 105  ปาสคาล
ค.  3.8 x 105  ปาสคาล 
ง.
 4.0 x 105  ปาสคาล

9.  ท่อน้ำดังรูป  ท่อตอนบนมีพื้นที่หน้าตัด  4 ตารางเมตร น้ำในท่อมีความดัน 1.5 x 105  ปาสคาล และไหลด้วยความเร็ว  5 เมตร/วินาที ไปยังท่อตอนล่างมีพื้นที่หน้าตัด  8.0  ตารางเซนติเมตร  จงหาความเร็วของน้ำในท่อตอนล่าง
 

ก.  0.5 m/s
ข.  1.25  m/s
ค.  2.5 m/s 
ง.  12.5  m/s

10.   น้ำในท่อประปาที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้าน มีอัตราการไหล   40  ลิตร/นาที จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อประปา เมื่อส่งผ่านท่อที่มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  เซนติเมตร

ก.  1.11  เมตร/วินาที
ข.  2.12  เมตร/วินาที
ค.  3.16  เมตร/วินาที
ง.
 4.24  เมตร/วินาที

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล