แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง เครื่องมือวัดความดัน

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  หลอดแก้วรูปตัวยูบรรจุน้ำอยู่ที่ระดับเท่ากัน ต่อมาใส่น้ำมันชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ละลายน้ำและมีความหนาแน่น  900 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขาข้างหนึ่งของหลอดแก้วสูง 8 ซม. ระดับน้ำบนสุดของน้ำจะต่างกับระดับบนสุดของน้ำมันอยู่เท่าไหร่

ก.   0.8 ซม.
ข.   2.7 ซม.
ค.   4.0 ซม.
ง.   7.2 ซม.

2.   หลอดรูปตัวยูมีขาหลอดอยู่ในแนวดิ่งยาวข้างละ 30 ซม. มีน้ำบรรจุอยู่ครึ่งหลอด เทน้ำมันความหนาแน่น 800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ลงในขาหลอดข้างหนึ่งจนเต็ม ขาหลอดนั้นมีน้ำมันสูงกี่ ซม.

ก.   15
ข.   20
ค.   25
ง.   30

3.   เมื่อใช้แมนอมิเตอร์ปรอทวัดความดันของแก๊สในถัง ถ้าระดับปรอทในขาที่ต่อกับแก๊สในถังต่ำกว่าระดับปรอทในขาหลอดที่เปิดสู่อากาศภายนอก 18 ซ.ม.  ความดันสมบูรณ์ของแก๊สในถังเท่ากับความดันเนื่องจากปรอทสูงกี่ซ.ม. ให้ความดันบรรยากาศเท่ากับความดันเนื่องจากปรอทสูง 76 ซ.ม.

ก.   94
ข.   76
ค.   58
ง.   18

4.   เติมของเหลวชนิดหนึ่งลงในหลอดแก้วรูปตัวยูที่มีน้ำบรรจุอยู่ จากนั้นวัดความสูงของระดับของของเหลวที่เติมได้ 12 ซ.ม. ส่วนระดับน้ำที่ปลายอีกข้างหนึ่งอยู่สูงจากระดับเดิม 0.4 ซ.ม. จงหาความหนาแน่นของของเหลวที่เติมลงไป (ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ  1000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ก.   57  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ข.   67  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค.   77  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ง. 
 87  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

5.    มาโนมิเตอร์บรรจุปรอทในหลอดตัวยู เมื่อใช้วัดความดันในถัง ปรากฏว่าระดับปรอทต่างกัน 20 ซม. ความดันในถังมีค่าเป็นอย่างไร
          1.  เท่ากับความสูงปรอท  20  ซม.                          2.  เท่ากับความสูงปรอท  56  ซม.
          3.  เท่ากับความสูงปรอท  76  ซม.                          4.  เท่ากับความสูงปรอท  96  ซม.
ก.   1, 2, 3, 4
ข.   2, 3
ค.   2, 4
ง.  
4

6.   บารอมิเตอร์ปรอทอันหนึ่งสูง  100  ซม.  และมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในช่องว่างเหนือปรอทเล็กน้อย  จึงเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น  เมื่อบารอมิเตอร์นี้อ่านได้  74  ซม.  ความดันจริงของบรรยากาศอ่านได้  76 ซม.  ถ้าบารอมิเตอร์นี้อ่านความดันได้  76  ซม.  ความดันจริงของบรรยากาศเท่ากับเท่าใด
ก.  78.17   ซม.
ข.  76  ซม.
ค.  74  ซม.
ง.
 คำตอบเป็นอย่างอื่น

7.  จากรูป น้ำและน้ำมันบรรจุในภาชนะปิด ที่ด้านข้างต่อเข้ากับมาโนมิเตอร์ปรอท ถ้าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของน้ำมันเป็น  0.8  และของปรอทเป็น  13.6  จงหาความดันเกจของอากาศเหนือน้ำมัน รูป

ก.  6000  Pa
ข.  600  Pa
ค.  8000  Pa
ง.
 800  Pa

8.  หลอดแก้วรูปตัวยูบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งไว้ประมาณครึ่งหลอด เอาน้ำเทลงไปในขาหลอดข้างหนึ่งจนสูง  30  เซนติเมตร ปรากฏว่าของเหลวในหลอดเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม  10  เซนติเมตร อยากทราบว่าของเหลวนั้นมีความหนาแน่นเท่าใด (ความหนาแน่นของน้ำ 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ก.   900  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ข.  1200  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค.  1300  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ง.
 1500  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

9.  หลอดแก้วรูปตัวยูที่มีน้ำบรรจุอยู่ ใส่น้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำและมีความหนาแน่น  800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ด้านขวาสูง  10  เซนติเมตร ระดับผิวของน้ำด้านซ้ายมือจะต่ำกว่าระดับผิวบนของน้ำมันด้านขวามือเท่าใด
ก.   0.2  เซนติเมตร
ข .  0.4  เซนติเมตร
ค.   0.8  เซนติเมตร
ง .  2.0  เซนติเมตร

10.  หลอดแก้วรูปตัวยูขายาวข้างละ  80  เซนติเมตร เท่ากันทั้งสองข้าง เทน้ำลงไปในขาข้างหนึ่งจนระดับน้ำสูงครึ่งหนึ่งของหลอดแก้ว ต่อมาเอาของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำลงในขาข้างหนึ่งของหลอดแก้วได้สูงสุด  60  เซนติเมตร จงหาว่าของเหลวนั้นมีความหนาแน่น  เป็นกี่กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก .  930
ข .  820
ค .  670
ง .
 530

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล