แบบทดสอบระหว่างเรียน
เรื่อง กฎของปาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการของกฎปาสคาล ( Pascal’s Principle )

ก.   เมื่อให้แรงต่อของเหลวในระบบเปิดใด ๆ  แรงนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ข.   เมื่อให้ความดันต่อของเหลวในระบบปิดใด ๆ  ความดันนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ค.   ในของเหลวปิดใด ๆ  เมื่อได้รับแรงดันภายนอก แรงดันนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ง.   ถูกทุกข้อ

2.  ลูกสูบเล็กและลูกสูบใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 ซม. และ  20  ซม. เมื่อออกแรง  ที่ปลายคาน  10  นิวตัน ปรากฏว่ายกน้ำหนัก  W   ได้  99  กิโลกรัม จงหาประสิทธิภาพของเครื่องอัด"ไฮดรอลิกนี้

ก.   69 %
ข.   79 %
ค.   89 %
ง.   99 %

3.  เครื่องอัดไฮโดรลิกเครื่องหนึ่ง มีประสิทธิภาพเครื่องกล  80 ทำให้เมื่อออกแรง  5  นิวตัน ที่สูบอัด สูบยกสามารถยกน้ำหนักได้
    มากสุด  40  นิวตัน ถ้าสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัด  2 ตารางเซนติเมตร   จงหาพื้นที่หน้าตัดของสูบใหญ่

ก.   16  ตารางเซนติเมตร
ข.   20  ตารางเซนติเมตร
ค.   24  ตารางเซนติเมตร
ง.   40  ตารางเซนติเมตร

4.  ลูกสูบยกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2  ซม. และ  20  ซม.  ตามลำดับ เมื่อออกแรง  จะยกของได้มวล  1000  กิโลกรัม พอดี
    จงค่าการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องอัดไฮโดรลิกนี้ ถ้าเครื่องกลนี้ไม่มีแรงเสียดทาน

ก.   10 เท่า
ข.   100 เท่า
ค.   200 เท่า
ง.   1000 เท่า

5.   เครื่องอัดไฮดรอลิกตามกฎของปาสคาลมีหลักการอย่างไร
     1.  แรงที่กดลงบนสูบอัดเท่ากับสูบยก
     2.  ขณะลูกสูบสมดุลวัตถุพอดียกขึ้น  ความดันของเหลวที่กระทำต่อลูกสูบทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน
     3.  เมื่อออกแรงกดลูกสูบข้างหนึ่งให้เคลื่อนที่ลง  ลูกสูบอีกข้างหนึ่งจะเคลื่อนที่ขึ้น  แสดงว่ามีการส่งแรงดันผ่านของเหลวได้
     คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก.   1, 2
ข.   1, 3
ค.   2, 3
ง.  
1, 2, 3

6.  เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องหนึ่ง  ลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด 100 ตารางเซนติเมตร  และลูกสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัด  2  ตารางเซนติเมตร  คานที่ใช้โยกมีระยะจากจุดหมุนถึงจุดกดกระบอกสูบต่อความยาวคานทั้งหมด  1 : 12 ถ้าออกแรงที่ปลายคาน  20  นิวตัน  จะสามารถ ยกน้ำหนักได้เท่าไร

ก.  4,000  นิวตัน
ข.  6,000  นิวตัน
ค.  8,000  นิวตัน
ง.
 12,000  นิวตัน

7.   เครื่องอัดไฮดรอลิกใช้คานโยกมีการได้เปรียบเชิงกล  3  เท่า  ลูกสูบยกมีพื้นที่  3  ตารางเมตร  ลูกสูบอัดมีพื้นที่  10  ตารางเซนติเมตร  ออกแรงกดที่ปลายคาน  10  นิวตัน  ยกน้ำหนักได้มากที่สุดกี่กิโลกรัม

ก.  90,000
ข.  9,000
ค.  900
ง.
 450

8.   เครื่องอัดไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ  80%  ได้เปรียบเชิงกล  80  เท่า  จงหาว่ามีรัศมีของลูกสูบใหญ่เป็นกี่เท่าของลูกสูบเล็ก
ก.  8.0
ข.  10.0
ค.  12.5
ง.
 64

9.   เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องหนึ่งมีรัศมีของลูกสูบใหญ่เป็น  2  เท่าของรัศมีลูกสูบเล็ก จะมีการได้เปรียบเชิงกลเชิงทฤษฎีเท่าใด
ก.   4.0
ข .  2.0
ค .  1.0
ง .  0.5

10.   เครื่องอัดไฮดรอลิกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบอัด  10  เซนติเมตร  และเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบยก  30  เซนติเมตร  ถ้าออกแรงที่ลูกสูบอัด  50  นิวตัน  เกิดแรงยกที่ลูกสูบยกเท่าไร

ก .  75  นิวตัน
ข .  150  นิวตัน
ค .  220  นิวตัน
ง .
 450  นิวตัน

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล