แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่องความดัน

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1. ใส่น้ำในภาชนะเบาที่มีรูปร่างต่างกันโดยน้ำมีปริมาตรเท่ากันและมีระดับความสูงเท่ากัน ปริมาณใดต่อไปนี้อาจไม่เท่ากัน

ก.  น้ำหนักของน้ำ
ข.  แรงดันน้ำที่ก้นภาชนะ
ค.  ความดันน้ำที่ก้นภาชนะ
ง.  แรงปฏิกิริยาปกติที่พื้นกระทำต่อก้นภาชนะ

2. เครื่องมือที่ใช้วัดความดันในของเหลวคือข้อใด

ก.  แบรอมิเตอร์ และแมนอมิเตอร์
ข.  แมนอมิเตอร์ และบูร์ดอนเกจ
ค.  บูร์ดอนเกจ และอัลติมิเตอร์
ง.  แบรอมิเตอร์ และบูร์ดอนเกจ

3. ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
                 1.   ความลึก                                                       2.    ความหนาแน่นของของเหลว
                 3.   ปริมาตรของภาชนะที่ใส่ของเหลว                 4.   พื้นที่ฐานของภาชนะที่ใส่ของเหลว

ก.  1, 2
ข.  2, 3
ค.  3, 4
ง.  คำตอบเป็นแบบอื่น

4. จุดที่อยู่ลึกจากผิวน้ำ  6  เมตร มีความดันสัมบูรณ์กี่นิวตันต่อตารางเมตร  ให้ความดันบรรยากาศเป็น  105 
   
นิวตันต่อตารางเมตร  และความหนาแน่นของน้ำเป็น  1.0 x 103  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก.  1.03 x 105
ข.  1.6 x 105
ค.  7.0 x 105
ง.  1.6 x 106

5.  ประตูกั้นน้ำแห่งหนึ่งมีความกว้าง  50  เมตร ด้านหนึ่งมีน้ำลึก  เมตร อีกด้านหนึ่งมีน้ำลึก  เมตร
     จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประตูน้ำ

ก.  5.0 x 105  นิวตัน
ข.  2.2 x 106  นิวตัน
ค.  4.0 x 106  นิวตัน
ง.  8.5 x 106   นิวตัน

6. ท่อทรงกระบอกกลวงบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง  7  เซนติเมตร ปลายล่างมีแผ่นโลหะบาง หนัก  7.7  นิวตัน ประกบอยู่ 
    จะต้องกดท่อลงตามแนวดิ่งลึกจากผิวน้ำ อย่างน้อย กี่เซนติเมตร แผ่นโลหะจึงไม่หลุดจากปลายท่อ

ก. 5
ข. 10
ค. 11
ง. 20

7. ภาชนะรูปตัวยู (U) มีปลายด้านหนึ่งปิด บรรจุปรอทไว้ ขณะที่ความดันอากาศเป็น 760 มิลลิเมตรของปรอท
    ระดับปรอททั้งสองข้างต่างกัน 19 เซนติเมตร ดังรูป ความดันของก๊าซในท่อด้านปลายปิดมีค่าเท่าใด

ก. 19
ข. 190
ค. 570
ง. 950  

8. ถัง A และถัง B เป็นถังรูปลูกบาศก์ ยาวด้านละ 1 เมตร มีท่อยาว 2 เมตร ต่อถึงกัน โดยมีระดับน้ำอยู่ครึ่งถัง A ดังรูป
    แรงดันน้ำที่กระทำต่อผนังด้านข้างแต่ละด้านของ B  มีค่ากี่นิวตัน

ก. 5.0 x 103
ข. 2.0 x 104
ค. 3.0 x 104
ง. 1.2 x 104

9. รูปร่างภาชนะ 3 ใบ คือ A  B  และ C   มีขนาด  5 x 10 x 20  ลูกบาศก์เซนติเมตร  บรรจุน้ำเต็มปิดฝาไว้
    จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
                1.  แรงดันที่ก้นภาชนะทั้ง  3  เท่ากัน                    2.  น้ำหนักของน้ำในภาชนะทั้ง  3  เท่ากัน
                3.  แรงดันที่ก้นภาชนะ B  มีค่ามากที่สุด              4.  ความดันที่ก้นภาชนะ  A  มีค่ามากที่สุด

คำตอบที่ถูกคือ

ก. ข้อ 1 และ 2
ข .ข้อ 3 และ 4
ค . ข้อ 1, 2 และ 4
ง .ข้อ 2 และ 4 

10. เติมของเหลวชนิดหนึ่งลงในหลอดแก้วรูปตัวยูที่มีน้ำบรรจุอยู่ จากนั้นวัดความสูงของระดับของเหลวที่เติมได้ 
      15  เซนติเมตร ส่วนระดับน้ำที่ปลายอีกข้างหนึ่งสูงขึ้นจากระดับเดิม  3  เซนติเมตร จงหาความหนาแน่นของ
      ของเหลวที่เติมลงไป กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น   1000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก . 400 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ข . 600 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค . 760 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ง . 800
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล