แรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้าง

 

Hydrostatic Forces on Plane Surfaces


แรดันขอของเหลที่กระทำต่อพื้นที่ด้านข้าง

               แรงดันที่เกิดจากความดันของของเหลวที่กระทำต่อผนังด้านข้างต้องคิดเป็นแรงดันเฉลี่ยอันเนื่องมาจากความดันไม่คงที่(แปรผันตามความลึก) มีผลให้แรงดันไม่คงที่ด้วย ให้ทดลองจากโปรแกรม Java Applet ทางด้านซ้ายมือ จะสรุปเป็นสมการได้ว่า

แรงที่กระทำต่อผนังด้านข้างและแรงดันเฉลี่ยที่เกิดกับประตูกั้นน้ำ คือ 

                           

    เขียนเป็นสมการได้ว่า               

 แรงดันที่เกิดขึ้น                     

 แรงดันเนื่องจากของเหลว                  ไม่คิดแรงดันอากาศ(มีทุกทิศทาง)

 กรณีที่ผนังจมอยู่ในของเหลว  

h = ความลึกของของเหลว 
L =
ความยาวของประตูน้ำหรือผนังด้านข้าง
h1 = ความลึกจากผิวของเหลวถึงขอบบนของผนัง
h2
=
ความลึกจากผิวของเหลวถึงขอบล่างของผนัง

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล