เครื่องมือวัดความดัน

 
แมนอมิเตอร์ (เครื่องมือวัความดันที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วรูปตัวยู (U tube)

ใช้วัดความดันของของเหลว จากรูป ค่าความดันที่อ่านได้ คือ ความดันเกจ
            

ถ้าบวกความดันบรรยากาศ ค่าความดันที่อ่านได้เรียกว่า "ความดันสัมบูรณ์"
           

P   คือ ความดันสัมบูรณ์


Patm   คือ ความดันบรรยากาศ


ρgh   คือ  ความดันเกจ (ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดความดัน)

ทดลองใช้สถานการณ์จำลอง (Animation)

แบรอมิเตอร์ปรอท (หลอดแก้วคว่ำอยู่ในอ่างปรอท)
ใช้สำหรับวัดความดันบรรยากาศ
 
           
                 
ค่าความดันที่อ่านได้เรียกว่า ความดันสัมบูรณ์

P1   คือ ความดันสูญญากาศ =0

P2   คือ ความดันบรรยากาศ

ρgh   คือ  ความดันเกจ (ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดความดัน)

 

 

 มานอมิเตอร์

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล