แบบทดสอบก่อนเรียน
ของไหล  ชุดที่ 1

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฎหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
                 1.   ความลึก                                                       2.    ความหนาแน่นของของเหลว
                 3.   ปริมาตรของภาชนะที่ใส่ของเหลว                 4.   พื้นที่ฐานของภาชนะที่ใส่ของเหลว

ก.   1, 2
ข.   2, 3
ค.   3, 4
ง.   คำตอบเป็นแบบอื่น

2.  จุดที่อยู่ลึกจากผิวน้ำ  6  เมตร มีความดันสัมบูรณ์กี่นิวตันต่อตารางเมตร  ให้ความดันบรรยากาศเป็น  105 
   
นิวตันต่อตารางเมตร  และความหนาแน่นของน้ำเป็น  1.0 x 103  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ก.   1.03 x 105
ข.   1.6 x 105
ค.   7.0 x 105
ง.   1.6 x 106

3.  ท่อทรงกระบอกกลวงบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง  7  เซนติเมตร ปลายล่างมีแผ่นโลหะบาง หนัก  7.7  นิวตัน ประกบอยู่ 
    จะต้องกดท่อลงตามแนวดิ่งลึกจากผิวน้ำ อย่างน้อย กี่เซนติเมตร แผ่นโลหะจึงไม่หลุดจากปลายท่อ

ก.   5
ข.   10
ค.   11
ง.    20

4.  รูปร่างภาชนะ 3 ใบ คือ A  B  และ C   มีขนาด  5 x 10 x 20  ลูกบาศก์เซนติเมตร  บรรจุน้ำเต็มปิดฝาไว้
    จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
                1.  แรงดันที่ก้นภาชนะทั้ง  3  เท่ากัน                    2.  น้ำหนักของน้ำในภาชนะทั้ง  3  เท่ากัน
                3.  แรงดันที่ก้นภาชนะ B  มีค่ามากที่สุด              4.  ความดันที่ก้นภาชนะ  A  มีค่ามากที่สุด

คำตอบที่ถูกคือ

ก.   ข้อ 1 และ 2
ข.   ข้อ 3 และ 4
ค.   ข้อ 1, 2 และ 4
ง. 
 ข้อ 2 และ 4 

5.   ประตูน้ำแห่งหนึ่งยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร ค่าสูงสุดของแรงลัพธ์ที่น้ำนิ่ง กระทำต่อประตูน้ำมีค่าเท่าใด

ก.   5 x 105 นิวตัน
ข.   6 x 105 นิวตัน
ค.   7 x 105 นิวตัน
ง.  
8 x 105 นิวตัน

6. เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งมีระดับน้ำทั้งสองข้างสูง 20 และ 15 เมตรตามลำดับ ถ้าตัวเขื่อนกว้าง  30  เมตร จงหาขนาดของแรงดันลัพธ์ที่กระทำต่อผนังเขื่อน 

ก.  1.2 x 107 นิวตัน
ข.  2.6 x 107 นิวตัน
ค.  1.2 x 104 นิวตัน
ง.
 2.6 x 104 นิวตัน

7.  ถ้าระดับน้ำเหนือเขื่อนมีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น  2  เท่า แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า

ก.  1  เท่า
ข.  2  เท่า
ค.  3  เท่า
ง.
 4  เท่า

8.  เมื่อใช้แมนอมิเตอร์ปรอทวัดความดันของแก๊สในถัง ถ้าระดับปรอทในขาที่ต่อกับแก๊สในถังต่ำกว่าระดับปรอทในขาหลอดที่เปิดสู่อากาศภายนอก 18 ซ.ม.  ความดันสมบูรณ์ของแก๊สในถังเท่ากับความดันเนื่องจากปรอทสูงกี่ซ.ม. ให้ความดันบรรยากาศเท่ากับความดันเนื่องจากปรอทสูง 76 ซ.ม.

ก.  94
ข.  76
ค.  58
ง.
 18

9.  หลอดแก้วรูปตัวยูบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งไว้ประมาณครึ่งหลอด เอาน้ำเทลงไปในขาหลอดข้างหนึ่งจนสูง  30  เซนติเมตร ปรากฏว่าของเหลวในหลอดเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม  10  เซนติเมตร อยากทราบว่าของเหลวนั้นมีความหนาแน่นเท่าใด (ความหนาแน่นของน้ำ 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ก.  900  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ข.  1200  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค.  1300  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ง.  1500  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

10.   จากรูป น้ำและน้ำมันบรรจุในภาชนะปิด ที่ด้านข้างต่อเข้ากับมาโนมิเตอร์ปรอท ถ้าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของน้ำมันเป็น  0.8  และของปรอทเป็น  13.6  จงหาความดันเกจของอากาศเหนือน้ำมัน รูป

ก .  6000  Pa
ข .  600  Pa
ค .  8000  Pa
ง .
 800  Pa

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล