แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 2

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฎหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  หลอดแก้วรูปตัวยูที่มีน้ำบรรจุอยู่ ใส่น้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำและมีความหนาแน่น  800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ด้านขวาสูง  10  เซนติเมตร ระดับผิวของน้ำด้านซ้ายมือจะต่ำกว่าระดับผิวบนของน้ำมันด้านขวามือเท่าใด

ก.   0.2  เซนติเมตร
ข.   0.4  เซนติเมตร
ค.   0.8  เซนติเมตร
ง.   2.0  เซนติเมตร

2.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการของกฎปาสคาล ( Pascal’s Principle )

ก.   เมื่อให้แรงต่อของเหลวในระบบเปิดใด ๆ  แรงนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ข.   เมื่อให้ความดันต่อของเหลวในระบบปิดใด ๆ  ความดันนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ค.   ในของเหลวปิดใด ๆ  เมื่อได้รับแรงดันภายนอก แรงดันนั้นจะกระจายไปทั่วเนื้อของของเหลวเท่ากันหมด
ง.   ถูกทุกข้อ

3.  ลูกสูบเล็กและลูกสูบใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 ซม. และ  20  ซม. เมื่อออกแรง  ที่ปลายคาน  10  นิวตัน ปรากฏว่ายกน้ำหนัก  W   ได้  99  กิโลกรัม จงหาประสิทธิภาพของเครื่องอัด"ฮดรอลิกนี้

ก.   69%
ข.   79%
ค.   89%
ง.   99%

4.  ลูกสูบยกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2  ซม. และ  20  ซม.  ตามลำดับ เมื่อออกแรง  จะยกของได้มวล  1000  กิโลกรัม พอดี
    จงค่าการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องอัดไฮโดรลิกนี้ ถ้าเครื่องกลนี้ไม่มีแรงเสียดทาน

ก.   10 เท่า
ข.   100 เท่า
ค.   200 เท่า
ง. 
 1000 เท่า

5.   เครื่องอัดไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ  80%  ได้เปรียบเชิงกล  80  เท่า  จงหาว่ามีรัศมีของลูกสูบใหญ่เป็นกี่เท่าของลูกสูบเล็ก

ก.   8.0
ข.   10.0
ค.   12.5
ง.    64

6.   เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องหนึ่งมีรัศมีของลูกสูบใหญ่เป็น  2  เท่าของรัศมีลูกสูบเล็ก จะมีการได้เปรียบเชิงกลเชิงทฤษฎีเท่าใด 

ก.  4.0
ข.  2.0
ค.  1.0
ง.
 0.5

7.  วัตถุมีปริมาตร  0.3  ลูกบาศก์เมตร  ความหนาแน่น  1200  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  จมอยู่ในน้ำที่ก้นภาชนะ
    จะต้องออกแรงยกวัตถุในน้ำกี่นิวตัน จึงพอดีลอยปริ่มที่ผิวน้ำ

ก.  400  นิวตัน
ข.  500  นิวตัน
ค.  600  นิวตัน
ง.
 700  นิวตัน

8.   ท่อนไม้รูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  14  ซม. ลอยอยู่ในน้ำ โดยส่วนที่จมน้ำเป็น  20  ซม. จงหามวลของไม้

ก.  3.1 กิโลกรัม
ข.  2.8  กิโลกรัม
ค.  2.5  กิโลกรัม
ง.
 2.0  กิโลกรัม

9.  ลูกบอลมวล  0.2  กิโลกรัม  ปริมาตร  1000  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ผูกติดกับเชือกซึ่งปลายเชือกผูกติดกับก้นถัง เมื่อเติมน้ำลงในถัง
   จนท่วมมิดลูกบอล จงหาแรงตึงในเส้นเชือก 

ก.   นิวตัน
ข . 10  นิวตัน
ค . 4  นิวตัน
ง .  6  นิวตัน

10.  ข้อใดถูกต้องสำหรับ “แรงลอยตัว”
          1. แรงลอยตัวเป็นแรงที่ของเหลวยกวัตถุขึ้นขณะที่วัตถุนั้นอยู่ในของเหลว
          2. แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่โดยวัตถุ
          3. การเพิ่มปริมาตรวัตถุโดยมวลของวัตถุคงเดิม จะทำให้แรงลอยตัวมีค่ามากขึ้น

ก .  1 และ 2
ข .  2 และ 3
ค .  3 และ 4
ง .
 1, 2 และ 3

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล