แบบทดสอบก่อนเรียน
ของไหล ชุดที่ 3

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฎหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  จากรูป เป็นการทดลองเกี่ยวกับความตึงผิว โดยด้านซ้ายเป็นแผ่นกลมรัศมี  0.7  ซม. คาน  ABC  มีอัตราส่วน  a : l  =  2 : 1 
   
กำหนด Pa = 105  N/m2    ของเหลวมีค่า  γ = 0.7  N/m ถ้าถือว่าแผ่นกลมเบามาก  จะต้องใช้  mx  เท่าใดจึงจะพอดีทำให้แผ่นกลม
    หลุดจากผิวของเหลว

ก.   0.001 กิโลกรัม
ข.   0.002 กิโลกรัม
ค.   0.003 กิโลกรัม
ง.   0.004 กิโลกรัม

2.  หลอดแก้วขนาดเล็กปลายล่างจุ่มอยู่ในปรอท  ปรอทที่อยู่ในหลอดแก้วจะเป็นอย่างไร

ก.   ผิวหน้านูนและสูงกว่าระดับภายนอก
ข.   ผิวหน้าเว้าและสูงกว่าระดับภายนอก
ค.   ผิวหน้าเว้าและต่ำกว่าระดับภายนอก
ง.   ผิวหน้านูนและต่ำกว่าระดับภายนอก

3.  ข้อใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว

ก.   คาปิลาริตี
ข.   การลำเลียงสารในท่อไซเลม
ค.   การสูบน้ำหมึกของปากกาหมึกซึม
ง.   แมลงตัวเล็กบางชนิด สามารถเดินบนผิวน้ำได้

4.  หย่อนลูกปืนลงในกระบอกตวงที่บรรจุน้ำมันไว้เต็ม จงพิจารณา
         
1. ช่วงเริ่มต้นลูกปืนมีความเร็วคงที่
          2. ช่วงเริ่มต้นเคลื่อนที่ในน้ำมัน อัตราเร็วของลูกปืนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
         
3. แรงหนืดของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของลูกปืน
         
4. ความเร็วของลูกปืนคงที่ เมื่อแรงหนืดของของเหลวมีค่ามากที่สุด
  ข้อที่ถูกต้องคือ

ก.   1, 2, 3
ข.   2, 3, 4
ค.   1, 3, 4
ง. 
 1, 2, 4

5.   ขณะลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ในของเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก.   เคลื่อนด้วยความเร่งคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
ข.   เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
ค.   ตอนแรกเคลื่อนด้วยความเร่ง ตอนหลังเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่
ง.  
ตอนแรกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ตอนหลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

6.   เมื่อทิ้งลูกกลมโลหะลงในน้ำมันเครื่องที่บรรจุในภาชนะที่สูงมาก ขณะที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ในน้ำมันเครื่อง จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
       1. แรงหนืดจะมีค่าลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย์
       2. แรงหนืดจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นจนมีค่ามากที่สุด แล้วคงตัว
       3. ความเร็วของลูกบอลโลหะลดลง จนมีค่าเท่ากับศูนย์
       4. ความเร่งของลูกบอลโลหะลดลง จนมีค่าเท่ากับศูนย์
ข้อความที่ถูก คือ
 

ก.  1, 2, 3
ข.  1, 2, 4
ค.  1, 4
ง.
 2, 4

7.  ในกรณีมีผู้กล่าวเตือนว่า การยืนข้างทางรถไฟขณะรถไฟกำลังแล่นผ่าน จะเกิดอันตรายจากแรงดูดของรถไฟได้นั้น  สามารถใช้อะไรอธิบายเหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ก.  กฎของปาสคาล
ข.  กฎทอริเชลลี
ค.  กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
ง.
 กฎแบร์นูลลี

8.  สมบัติของไหลในอุดมคติมีดังนี้
       1.  มีการไหลอย่างสม่ำเสมอ
       2.  ของไหลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวค่าหนึ่ง
       3.  ภายในท่อการไหลไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืด
       4.  ความหนาแน่นของของไหลมีค่าคงตัว

ก.  1, 2
ข.  2, 3
ค.  1, 2, 3
ง.
 3, 4

9.  อากาศพัดผ่านผิวบนและผิวล่างของปีกเครื่องบินด้วยอัตรเร็ว 135  และ  120  m/s ตามลำดับ  ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเป็น  28 m2  จงหาแรงยกทั้งหมดของปีกเครื่องบินในหน่วยนิวตัน  ให้อากาศมีความหนาแน่น  1.2  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ก.  23000
ข . 34000
ค . 38000
ง . 64000

10.  ท่อน้ำดังรูป  ท่อตอนบนมีพื้นที่หน้าตัด  4 ตารางเมตร น้ำในท่อมีความดัน 1.5 x 105  ปาสคาล และไหลด้วยความเร็ว  5 เมตร/วินาที ไปยังท่อตอนล่างมีพื้นที่หน้าตัด  8.0  ตารางเซนติเมตร  จงหาความเร็วของน้ำในท่อตอนล่าง
 

ก .  0.5 m/s
ข .  1.25  m/s
ค .  2.5 m/s 
ง .
 12.5  m/s

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล