แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่องแรงกระทำต่อผนังด้านข้าง

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป1.
 น้ำมันเต็มถังจะมีขนาดของแรงดันข้างถังรวมเป็นกี่เท่าของแรงดันก้นถัง เมื่อน้ำมันมีความหนาแน่น .8 x 103 kg/m3

ก.   0.5
ข.   0.7
ค.   11/70
ง.   70/11

2.  ประตูน้ำแห่งหนึ่งยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร ค่าสูงสุดของแรงลัพธ์ที่น้ำนิ่ง กระทำต่อประตูน้ำมีค่าเท่าใด

ก.   5 x 105 นิวตัน
ข.   6 x 105 นิวตัน
ค.   7 x 105 นิวตัน
ง.   8 x 105 นิวตัน

3.  ถังรูปทรงกระบอกใส่ของเหลวความหนาแน่น  5.0 x 103 kg/m3 ไว้ครึ่งถัง ถ้าความดันสัมบูรณ์ที่ก้นถังมีค่าเท่ากับ 3.0 x 105 N/m2 ถังสูงกี่เมตร

ก.   4
ข.   6
ค.   8
ง.   12

4.  ประตูกั้นน้ำแห่งหนึ่ง กว้าง 50 เมตร ด้านหนึ่งมีน้ำลึก 3 เมตร อีกด้านหนึ่งมีน้ำลึก 5 เมตร จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประตูน้ำ

ก.  1.0 x 106 นิวตัน
ข.  2.2 x 106 นิวตัน
ค.  4.0 x 106 นิวตัน
ง.   8.5 x 106 นิวตัน

5.   เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งมีระดับน้ำทั้งสองข้างสูง 20 และ 15 เมตรตามลำดับ ถ้าตัวเขื่อนกว้าง  30  เมตร จงหาขนาดของแรงดันลัพธ์ที่กระทำต่อผนังเขื่อน

ก.   1.2 x 107 นิวตัน
ข.   2.6 x 107 นิวตัน
ค.   1.2 x 104 นิวตัน
ง.   2.6 x 104 นิวตัน

6.   เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งมีความยาว  100  เมตร กั้นน้ำสูง  15  เมตร จงหาแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อนนี้

ก.  2.2 x 108 นิวตัน
ข.  1.1 x 108 นิวตัน
ค.  1.5 x 107 นิวตัน
ง.  1.2 x 107 นิวตัน

7.  สำหรับเขื่อนกั้นน้ำที่มีผนังในแนวดิ่งแห่งหนึ่ง ถ้าความดันเฉลี่ยของน้ำที่กระทำต่อผนังด้านข้างเพิ่มเป็น  2  เท่าของเดิม แรงดันที่น้ำกระทำต่อผนังเขื่อนจะมีค่าตามข้อใด
ก.  มีค่าเท่าเดิม  
ข.  เพิ่มเป็น  2  เท่าของเดิม
ค.  เพิ่มเป็น  4  เท่าของเดิม
ง.  เพิ่มเป็น  8  เท่าของเดิม

8.  เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นจาก  8  เมตร  เป็น  10  เมตร  แรงดันที่น้ำกระทำต่อเขื่อนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าความกว้างของเขื่อนคงตัว
ก.  25 %
ข.  34 %
ค.  56 %
ง.  64 %

9.  ถ้าระดับน้ำเหนือเขื่อนมีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น  2  เท่า แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า
ก.   1  เท่า
ข .  2  เท่า
ค .  3  เท่า
ง .  4  เท่า

10.  ถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น  1.2  เท่า แรงดันทั้งหมดที่น้ำกระทำต่อด้านข้างของตู้ปลาจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า

ก .  1.44  เท่า
ข .  2.4  เท่า
ค .  1.2  เท่า
ง .  4.8  เท่า

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล