แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง ความหนืด

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  หย่อนลูกปืนลงในกระบอกตวงที่บรรจุน้ำมันไว้เต็ม จงพิจารณา
         
1. ช่วงเริ่มต้นลูกปืนมีความเร็วคงที่
          2. ช่วงเริ่มต้นเคลื่อนที่ในน้ำมัน อัตราเร็วของลูกปืนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
         
3. แรงหนืดของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของลูกปืน
         
4. ความเร็วของลูกปืนคงที่ เมื่อแรงหนืดของของเหลวมีค่ามากที่สุด
  ข้อที่ถูกต้องคือ

ก.   1, 2, 3
ข.   2, 3, 4
ค.   1, 3, 4
ง.   1, 2, 4

2.  ขณะลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ในของเหลว ข้อความใดถูกต้อง
ก.   เคลื่อนด้วยความเร่งคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
ข.   เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
ค.   ตอนแรกเคลื่อนด้วยความเร่ง ตอนหลังเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่
ง.   ตอนแรกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ตอนหลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

3.  ขนาดของแรงหนืดของของเหลวชนิดหนึ่งที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวจะมีค่าขึ้นอยู่กับ
ก.   ความหนืดของของเหลว
ข.   ขนาดของความเร็ววัตถุ
ค.   ความหนาแน่นของวัตถุ
ง.   ข้อ ก และ

4.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
          1. แรงหนืดมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ
          2. แรงหนืดจะมีค่าขึ้นอยู่กับความหนืดของของเหลว
          3. แรงหนืดจะมีทิศตามแรงลอยตัวเสมอ
          4. แรงหนืดจะมีทิศทางสวนกับทิศของน้ำหนักวัตถุเสมอ
          5. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลว เมื่อมีความเร็วมากขึ้น แรงหนืดจะมากขึ้น
      คำตอบที่ถูก คือ
ก.   1, 2
ข.   3, 4
ค.   1, 3, 4
ง. 
 1, 4, 5

5.   เม็ดฝนเคลื่อนที่เข้าสู่ผิวโลกด้วยอัตราเร็ว v คงตัว เม็ดฝนมีรัศมี R ความหนาแน่น    อากาศมีความหนาแน่น จงหาว่าแรงต้านอากาศเป็นมีค่ากี่เท่าของน้ำหนักเม็ดฝน

ก.   
ข.   
ค.   
ง.  

6. ลูกกลมโลหะมวล 5 กรัม ขณะเคลื่อนที่ลงในของเหลวด้วยความเร่ง  5 m/s2  มีแรงลอยตัวเป็น  0.02 นิวตัน จะเกิดแรงหนืดเท่าใด

ก.  0.025 นิวตัน
ข.  0.065 นิวตัน
ค.  0.25 นิวตัน
ง.
 0.65 นิวตัน

7.  เมื่อทิ้งลูกกลมโลหะลงในน้ำมันเครื่องที่บรรจุในภาชนะที่สูงมาก ขณะที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่ในน้ำมันเครื่อง จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
       1. แรงหนืดจะมีค่าลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย์
       2. แรงหนืดจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นจนมีค่ามากที่สุด แล้วคงตัว
       3. ความเร็วของลูกบอลโลหะลดลง จนมีค่าเท่ากับศูนย์
       4. ความเร่งของลูกบอลโลหะลดลง จนมีค่าเท่ากับศูนย์
ข้อความที่ถูก คือ

ก.  1, 2, 3
ข.  1, 2, 4
ค.  1, 4
ง.
 2, 4

8.  เมื่อลูกกลมเหล็กเล็กๆ เคลื่อนที่ลงในน้ำมันหล่อลื่น ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
        1. แรงที่กระทำต่อลูกเหล็กได้แก่แรงลอยตัว  แรงโน้มถ่วง  และแรงหนืด
        2. ขณะที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แรงหนืดมีค่ามากที่สุด
        3. แรงหนืดของของเหลวชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิและความเร็วของการเคลื่อนที่
        4. ความหนืดของของเหลวที่มีค่า
SAE สูง จะลดแรงกระแทกได้ดี
    คำตอบที่ถูกคือ
ก.  มีข้อถูก 1 ข้อ 
ข.  ถูก 2 ข้อ 
ค.  ถูก 3 ข้อ 
ง.
 ถูกทั้งหมด

9.   ลูกกลมโลหะรัศมี  ปล่อยทิ้งลงในของเหลวชนิดหนึ่ง แรงหนืดสูงสุดมีค่า  และความเร็วสูงสุดซึ่งเป็นค่าคงตัวเท่ากับ  ตัวเลือกใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. 
ข.  
ค.  
ง .

10.  ปล่อยทิ้งลูกกลมโลหะลงในของเหลวชนิดหนึ่ง  โดยลูกกลมโลหะมีมวล  15  กรัม มีรัศมี  2  มิลลิเมตร ถ้าของเหลวมีความหนาแน่น  2000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร จงคำนวณหาแรงหนืดสูงสุดของของเหลว

ก .  0.12  นิวตัน
ข .  0.13  นิวตัน
ค .  0.14  นิวตัน
ง .
 0.15  นิวตัน

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล