เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้
   
1.
บอกความหมายของธาตุและสารประกอบได้
2.
จำแนกธาตุออกเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะตามสมบัติของธาตุได้
3.
บอกประโยชน์ของตารางธาตุได้
4.
บอกสัญลักษณ์ของธาตุที่กำหนดให้ได้
5.
บอกความหมายของอะตอมและลักษณะโครงสร้างอะตอมได้
6.
ระบุอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ได้
7.
เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุจากจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมที่กำหนดให้ได้
8.
อธิบายการเกิดไอออนของอะตอมได้
9.
บอกสมบัติและประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีได้
10.
จำแนกโมเลกุลของธาตุและสารประกอบได้
11.
อธิบายการเกิดสารประกอบได้
12.
บอกองค์ประกอบธาตุของสารประกอบที่กำหนดให้ได้
13.
ระบุชนิดของธาตุและสารประกอบได้
14.
บอกสมบัติและประโยชน์ของธาตุและสารประกอบได้

 

 

 Copyright 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล