จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น หากต้องการดูให้ชัดเจนต้องดูด้วย กล้องจุลทรรศน์ จุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร ตาม ผิวหนังและลำไส้ของมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น

         จุลินทรีย์ที่มักพบว่าเกี่ยวข้องกับอาหารมีด้วยกันหลายกลุ่มได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และ เชื้อรา เป็นต้น ในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารจึงก่อให้เกิดศาสตร์ที่ชื่อว่า วิชาจุลชีววิทยาทางอาหารขึ้นมา โดยเป็นวิชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่าง ๆ ในอาหาร ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็น ประโยชน์ และก่อโทษแก่ผู้บริโภค โดยบทบาทที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การก่อให้เกิดอาหารหมักชนิดต่าง ๆ หรือช่วยยืดอายุ การเก็บอาหารให้เก็บได้นานขึ้น หรือ จุลินทรีย์บางชนิดอาจช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น  วิตามินบีที่ได้จาก เซลล์ยีสต์ สำหรับโทษของ จุลินทรีย ์ ได้แก่ การทำให้อาหารเน่าเสีย การทำให้เกิดโรคเนื่องจาก การรับประทานอาหารที่มีสารพิษซึ่งผลิตโดยจุลินทรีย์ หรือเกิดจาก การรับประทานจุลินทรีย์เชื้อโรค ที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปในปริมาณมากพอที่ก่อให้เกิดโรคได้ จุลินทรีย์บางชนิดยังทำให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารลดลง เช่น การลดความหวานของน้ำตาลที่
อยู่ในน้ำอ้อย ( ที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทราย ) โดยเชื้อ L euconostoc mesenteroides ซึ่งเชื้อนี้จะใช้น้ำตาล แล้ว ผลิตสารเมือกชื่อ เดกซ์แทรน (dextran) ออกมา เป็นผลให้ ท่อในโรงงานผลิตน้ำตาลเกิดการอุดตัน
    


 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล