Home About us Reference Sitemap
Nuclear Technology

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การออกใบอนุญาตให้มีการใช้ การควบคุมดูแลการใช้ของหน่วยงานต่างๆ จนกระทั้งที่เลิกใช้แล้วให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชนทั่วไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง ปส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานที่ตั้งไว้เสมอมา โดยมีภารกิจหลักในปัจจุบันคือ บริหารจัดการความปลอดภัย ในการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติโดยการกำกับ ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับตัวผู้ใช้และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ปส. ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้กับผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งข่างงานเตือนภัยทางรังสีขึ้นโดยการติดตั้งชุดเครื่องวัดรังสีแกมมาเพื่อตรวจวัดรังสีในอากาศ ในทุกภาคของประเทศเก็บตัวอย่าง ฝุ่นกัมมันตรังสี อากาศ ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม อื่นๆ ทั่วประเทศเป็นประจำเพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีที่ปนเปื้อนในธรรมชาติ และยังเป็นการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ไม่เพียงแต่เรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์เท่านั้น ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ที่ผ่านมา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ความรู้ไปสู่สาธารณชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของประชาชนอยู่เสมอ ปส. จึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประเทศของเราได้รับประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างสูงสุด และสามารถก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้ในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
 

              รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
            การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
            การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม
            การจัดการกากกัมมันตรังสี
             โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาสังคม
              อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
               โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)
                 ข้อได้เปรียบและอุปสรรค
                    การพัฒนาด้านความปลอดภัย
                        กลไกการดูแลความปลอดภัย
                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                     อะตอมวาไรตี้
                                           ศัพท์นิวเคลียร์
                                                  แบบฝึกหัด
 
Best view at 1024x768 resolution with Internet Explorer 7

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล