Home About us Reference Sitemap
Nuclear Technology

ศัพท์นิวเคลียร์ [หน้าที่ 1]


1.AlARA (อะลารา)

คำย่อของวลีภาษาอังกฤษ As Low As Reasonably Achievable ที่แสดงเจตนารมณ์ว่า การได้รับรังสีไม่ว่าในกรณีใด ควรให้ได้รับรังสีน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2.Alpha ray (รังสีแอลฟา)
รังสีที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ เกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น เรเดียมเนื่องจากประกอบด้วยโปรตอน 2 ตัว และนิวตรอน2 ตัว (ซึ่งก็คือนิวเคลียสของ ฮีเลียม-4) ทำให้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกจึงถูกเบนได้ด้วยสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้า เนื่องจากรังสีแอลฟาทะลุทะลวงสสารได้เพียงระยะสั้นๆ จึงนำสารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยรังสีแอลฟา ไปใช้ในการบำบัดโรคมะเร็ง เพื่อทำลายเนื้อเยื่อร้าย

3.Atom (อะตอม)
ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร ประกอบด้วยนิวเคลียส และอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบโคจรรอบนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวก คล้ายกับการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอน โดยมีจำนวนอิเล็กรอนเท่ากับโปรตอน ธาตุแต่ละชนิดจะมีจำนวนโปรตรอนแตกต่างกัน  อะตอมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/1,000,000,000,000 เซนติเมตร

4.Background radiation (รังสีพื้นหลัง)
รังสีที่มาจากสิ่งแวดล้อมหลายๆ แหล่ง เช่น จากบนโลก (อาหาร น้ำ ร่างกาย วัสดุ ก่อสร้าง) รังสีจากบรรยากาศ (ในรูปของแก็สเรดอน) และรังสีคอสมิกจากอวกาศ นอกจากนี้ยังมีรังสีที่ปนเปื้อนอยู่บนพื้นโลก ซึ่งเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในอดีตอีกด้วย

5.Beta-ray (รังสีบีตา )
อนุภาคอิเล็กตรอน (บีตาลบ -) หรือโพซิตรอน (บีตาบวก+)พลังงานสูงที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมขณะเกิดการสสายกัมมันตรังสี อิเล็กตรอนมีประจุลบในขณะที่โพซิตรอนซึ่งมีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน มีประจุบวก  เนื่องจากรังสีบีตามีประจุไฟฟ้า เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสสาร เช่น อากาศโลหะ หรือ ร่างกาย จึงสามารถทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอมของสสารเหล่านั้นได้

6. Bioassay Technique (เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโดยชีววิธี)
โดยทั่วไปเป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณสารที่มีในร่างกาย เช่น ยา ยาเสพติด สารกระตุ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีในสิ่งมีชีวิต โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารรังสีในของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย

7. Biological half-life (ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ)
ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่ กระบวนการสร้าง สลาย และขับถ่ายของร่างกายของร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมี และสมบัติของนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ซีเซียม-137 มีครึ่งชีวิตทางกายภาพประมาณ 30 ปี แต่มีครึ่งชีวิตทางชีวภาพเพียง 110 วัน

8. Cesium-137 (ซีเซียม-137)

ไอโซเทปของซีเซียมซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ 55 มีครึ่งชีวิต 30 ปี สลายโดยปล่อยรังสีบีตาและแกมมา เป็นหนึ่งในผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส พบในฝุ่นกัมมันตรังสีที่ตกค้างจากการทดลองลูกระเบิดอะตอม และจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายจะกระจายไปทั่วร่างกาย แต่จะถูกขับออกโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซีเซียม-137 ใช้เป็นตัวชี้บอกปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารส่งออก

9. cobalt-60 (โคบอลต์-60)
ธาตุโลหะคล้ายเหล็ก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 27 ผลิตจากโคบอลต์-59 ซึ่งเป็นธาตุเสถียรที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่เมื่อจับยึดนิวตรอนไว้จะกลายเป็นโคบอลต์-60 ซึ่งเป็นไอโซโทปรับสีที่ให้รังสีบีตาและแกมมา มีครึ่งชีวิต 5.3 ปี เนื่องจากสามารถผลิตได้ในปริมาณมากๆ ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก จึงนิยมใช้อย่างแพร่หลายสำหรับเป็นต้นกำเนิดรังสีในการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม

10. Disintegration (การสลายกัมมันตรังสี)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากนิวเคลียสชนิดหนึ่งที่ไม่เสถียร สลายกลายเป็นนิวเคลียสอีกชนิดหนึ่งที่เสถียรกว่า มี 2 ประเภทหลัก คือ การสลายโดยการปล่อยรังสีแอลฟา และการสลายนี้หากยังคงมีพลังงานเหลืออยู่อีก นิวเคลียสจะปล่อยรังสีแกมมาออกมา

              รังสีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
            การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
            การจัดหาเชื้อเพลิงยูเรเนียม
            การจัดการกากกัมมันตรังสี
             โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประชาสังคม
              อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
               โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่างประเทศ)
                 ข้อได้เปรียบและอุปสรรค
                    การพัฒนาด้านความปลอดภัย
                        กลไกการดูแลความปลอดภัย
                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                     อะตอมวาไรตี้
                                           ศัพท์นิวเคลียร์
                                                  แบบฝึกหัด
 
Best view at 1024x768 resolution with Internet Explorer 7

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล