แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง  ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในยุคโลกาภิวัตน์ 

ani3
 

คำชี้แจง
                                1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวน 10 ข้อ
                                2.  นักเรียนคลิกในเครื่องหมาย คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
                                 ทำลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้ (ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 5 นาที)

ข้อที่  1   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาต่อเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตน้อย 

ข้อที่  2   ปริมาณรังสีสูงสุดที่อนุญาตให้สาธารณชนได้รับใน 1 ปี คือปริมาณเท่าไร

ข้อที่  3    ปัจจุบันเกิดปัญหาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรง
ในหลายประเทศ นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด

ข้อที่  4    สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน  คืออะไร

ข้อที่  5    ก๊าซเรือนกระจกชนิดใดที่มีปริมาณสูงที่สุด

ข้อที่  6    ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2548 คือประเทศใด

ข้อที่  7    สาเหตุที่ทำให้เกิดพายุพัดรุนแรงและบ่อยครั้ง  คืออะไร

ข้อที่  8    ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้น

1.  น้ำแข็งขั้วโลกเหนือลอยอยู่เหนือมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น 

ข้อที่  9    เพราะเหตุใดภาวะโลกร้อนจึงส่งผลให้มีการระบาดของเชื้อโรคเพิ่มขึ้น

ข้อที่  10   ก๊าซที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของก๊าซเรือนกระจก คือ

 

 
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล