ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิชา 09-311-256

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป (General Genetics laboratory)

ภาคเรียนที่ 2/2554

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประภาพร พงษ์ไทย

บทปฏิบัติการที่

เรื่อง

1 1.1 ปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส                 
1 1.2  ปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
1 1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับคาริโอไทป์
2 2.   ปฏิบัติการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
3 3.   ปฏิบัติการศึกษาพันธุศาสตร์เมนเดล
4 4.1  ปฏิบัติการศึกษายีนบนโครโมโซมเพศ
4 4.2 ปฏิบัติการศึกษา multiple alleles
5 5.1  ปฏิบัติการศึกษากฎของฮาร์ดี ไวน์เบอร์ก
5 5.2 ปฏิบัติการศึกษาการทดสอบการเข้าสู่สมดุลย์ทางพันธุกรรมในประชากร
6 6.   ปฏิบัติการศึกษาพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่   
7 7.    ปฏิบัติการศึกษาสารพันธุกรรม

คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
1. สอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค          60 คะแนน
2. เก็บคะแนนท้ายคาบ ( mitosis,  miosis)                10 คะแนน
3. จิตพิสัย (เข้าเรียน + ความสนใจ)                  10 คะแนน
4. คะแนนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (รายงาน)         10คะแนน
5 .คะแนนทักษะทางปัญญา  (สารพันธุกรรม)               5คะแนน
6. คะแนนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (karyotype)         5คะแนน
* ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามหลักสูตร

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล