ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา พันธุศาสตร์ทั่วไป (09-041-243)

สารบัญ

อาจารย์ผู้สอน : อ. วรกวี ชุมวรฐายี ห้องพัก SC 1502
คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
1. สอบกลางภาค       35 คะแนน
2. สอบปลายภาค           35 คะแนน
3. จิตพิสัย (เข้าเรียน + ความสนใจ)           10 คะแนน
4. ทักษะทางปัญญา ( การนำเสนอรายงาน,การตอบคำถามในชั้นเรียน)          5คะแนน
5 .ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (แบบฝึกหัดการคำนวนทางพันธุศาสตร์)    5คะแนน
6. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (รายงาน)       10คะแนน
* ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามหลักสูตร

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล