แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง แก๊สอุดมคติ

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.  ฟองอากาศใต้น้ำลึก  30  เมตร  มีปริมาตร  V ถ้าฟองอากาศลอยขึ้นสู่ผิวน้ำจะมีปริมาตรเท่าใด  ถ้าอากาศที่ผิวน้ำมีความดัน  1 x 105  N/m2
ก.   2V
ข.   2
ค.   3
ง.   4V

2.  ในวันที่อุณหภูมิ  -21 ºC  ความดันเกจของแก๊สในถังใบหนึ่งเป็น  3  บรรยากาศ  ถ้าถังใบนี้ถูกแสงแดดในตอนกลางวันจนมีอุณหภูมิ  42 ºแก๊สในถังใบนี้จะมีความดันเกจเท่าใด  กำหนดในความดันบรรยากาศเป็น  1  บรรยากาศ
ก.   4  บรรยากาศ
ข.   5  บรรยากาศ
ค.   6  บรรยากาศ
ง.   7  บรรยากาศ

3.  แก๊สหนึ่งมีความหนาแน่น  2.4  kg/m3  บรรจุในภาชนะที่มีลูกสูบลื่น  เมื่อความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น  2  เท่า  ขณะที่อุณหภูมิคงที่  พบว่าแก๊สมีปริมาตร  1.5  ลิตร  จงหามวลของแก๊สในหน่วยกรัม
ก.   7.2 
ข.   3.6 
ค.   1.8 
ง.   0.8

4.  อัดแก๊สเข้าไปในบอลลูนอย่างช้าๆ จนมีปริมาตร  5  ลิตร  มีความดัน  30 kN/m2 หลังจากปล่อยบอลลูนลอยขึ้นจนความดันแก๊สลดลงเหลือ  200 kN/m2  โดยอุณภูมิคงที่  ปริมาตรของแก๊สในบอลลูนมีค่าเท่าใด
ก.   6  ลิตร 
ข.   7.5  ลิตร
ค.   9.0  ลิตร 
ง. 
 12  ลิตร

5.   แก๊สมีปริมาตร  V  มีอุณภูมิ  27 ºC  ถ้าให้แก๊สนี้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น  2  เท่า  จะต้องมีอุณหภูมิเท่าใดถ้าความดันคงที่
ก.   327 ºC 
ข.   437 ºC 
ค.   600 ºC 
ง.  
760 ºC

6.   ถังบรรจุแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร  1  ลิตร  ที่  27  องศาเซลเซียส  มีความดันกี่ N/m2  เมื่อแก๊สนี้มีจำนวน  5 x 1025 โมเลกุล/m3
ให้  KB = 1.38 x 10-23  J/K
ก.  2.07  x  107 
ข.  2.07  x  105 
ค.  2.07  x  104 
ง.
 2.07  x  102

7.   จะต้องบรรจุแก๊ส  NO2  จำนวนกี่กรัมในภาชนะ  1  ลิตร  ที่  27 º ความดัน  3 x 105 ปาสคาล  กำหนดให้มวลโมเลกุลของ  NO2  เท่ากับ  46
ก.  3.24  กรัม 
ข.  5.52  กรัม 
ค.  9.71  กรัม 
ง.
 12.1  กรัม

8.   แก๊ส A 1 โมล มีความดัน P ปริมาตร V แก๊ส B 1โมล มีความดัน 2P ปริมาตร V/2 แก๊ส A จะมีพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลเป็นกี่เท่าของ B
ก.  0.5 
ข.  
ค.  2
ง.
 4

9.   แก๊สปริมาณหนึ่งอยู่ในภาชนะที่ขยายตัวได้อย่างอิสระ  เมื่ออุณหูมิความดันและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไป  ผลคูณระหว่างปริมาตรกับความดันต่ออุณหภูมิของแก๊สนั้นจะมีค่าเป็นอย่างไร
ก.  เพิ่มขึ้น 
ข.  ลดลง 
ค.  คงที่
ง.  ไม่แน่นอน

10.  ภาชนะบรรจุแก๊สมีปริมาตร  5  ลิตร  ที่  27 ºC  มีแก๊ส 200  mol/m3 จงหาความดันแก๊สมีค่ากี่ N/m2
ก .  1.67 x 105 
ข .  2.7 x 105
ค .  3.00 x 105 
ง .
 4.98 x 105

 

 

 

สารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล