แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 2
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพลักษณะทางพันธุกรรมยงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. สามีภรรยามีเลือดหมู่ A, Rh+ ส่วนลูกมีเลือดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 3/4 หมู่ A, Rh+ และ 1/4 หมู่ O, Rh+ 0'บอกจีโนไทป์ของภรรยาคู่นี้
   1. Aa,DD และ Aa, Dd
   2. AA,Dd และ Aa,Dd
   3. AA,Dd และ AA,Dd
   4. Aa,Dd และ Aa,Dd

ข้อที่ 2
2. พืชที่มีจีโนไทป์ Aabb ผสมกับ AaBb โอกาสที่จะได้ลูกเป็นพันธ์แท้ร้อยละเท่าใด
   1. 12.5
   2. 25.0
   3. 37.5
   4. 75.0

ข้อที่ 3
3. สามีภรรยามีบุตร 4 คน และมีจีโนไทป์เป็น aaBBCc , AaBBcc, aaBBcc และ AabbCC จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้คือ
   1. aaBBCc และ AabbCc

   2. AaBbCc และ aaBbCc
   3. AaBBCc และ AabbCc
   4. AabbCc และ AabbCc

ข้อที่ 4
4. ในสภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบิร์ก มีประชากรที่เป็น Homozygous recessive จำนวน ร้อยละ 21 รุ่นต่อไปจะมีจำนวนของ Homozygous reces
   1. เท่าเดิม
   2. มากกว่าเดิม
   3. น้อยกว่าเดิม
   4. เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

ข้อที่ 5
5. เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างพืชที่มีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัสทั้งคู่ ลูกผสมรุ่นที่ 1 จะมีจีโนไทป์เป็น
   1. ฮอมอไซกัส
   2. เฮเทอโรไซกัส
   3. ฮอมอไซกัสหรือเฮเทอโรไซกัส
   4. ฮอมอไซกัสและเฮเทอโรไซกัส

ข้อที่ 6
6. ลักษณะใบสีเขียว สีขาว และด่างของพืชชนิดหนึ่ง ถูกควบคุมด้วยยีนในไซโทพลาสซึม เมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อใบสี เขียวและแม
   1. เหมือนพ่อหรือแม่ที่มีลักษณะเด่น
   2. มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างพ่อและแม่
   3. เหมือนแม่ทุกประการ
   4. เหมือนพ่อทุกประการ

ข้อที่ 7
7. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชมีดอกและสัตว์ชั้นสูง มีความแตกต่างกันในเรื่องใด
   1. จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ดิพลอยด์
   2. จำนวนครั้งของการแบ่งไมโอซิสของเซลล์ดิพลอยด์
   3. จำนวนครั้งของการแบ่งไมโทรซิสของเซลล์แฮพลอยด์
   4. จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งไมโทรซิสของเซลล์แฮพลอยด์

ข้อที่ 8
8. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งพบว่าสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แตกต่างกันถึง 16 ชนิด สิ่งที่มีชีวิตนี้จะมีจีโนไทพ์ ลักษณะใด    1) Ab Bb Cc DD EE
   2) Aa Bb CC Dd Ee FF
   3) Aa Bb CC Ee Ff
   4) AA Bb CC Dd Ee

ข้อที่ 9
9. ถั่วเหลืองดอกสีม่วงข่มลักษณะดอกสีขาวได้อย่างสมบูรณ์ ลักษณะใบกว้างข่มใบแคบได้ไม่สมบูรณ์ ยีนทั้งสองคู่นี้เป็นอิสระต่อกัน     1) ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบปานกลาง: ดอกสีม่วง ใบใบแคบ = 1 : 2 : 1
    2) ดอกสีม่วง ใบก้วาง: ดอกสีม่วง ใบปานกลาง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1 : 1
    3) ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 3 : 1
    4) ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1

ข้อที่ 10
10. ในการถ่ายย้ายยีนต้านทานแมลงศัตรูพืชเข้าสู่พืช จะมีบทบาทต่อวิวัฒนาการอย่างไร
   1. ได้พืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
   2. ได้ต้นพืชที่สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกต่อไป
   3. แมลงศัตรูพืชอาจสูญพันธุ์ไปหมดเนื่องจากไม่มีอาหาร
   4. แมลงอาจปรับตัวจนสามารถกินพืชชนิดนี้ได้อีก

ข้อที่ 11
11. ถ้าปริมาณ DNA ของสเปิร์มเท่ากับ X ดังนั้นสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก (primary spermatocyte ) จะมีปริมาณ DNA เป็นเท่าใด    1) X/2
   2) X
   3) 2X
   4) 4X


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล