แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 3
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพลักษณะทางพันธุกรรมยงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ถ้าลักษณะความสูงและลักษณะต้านทานโรคของมะเขือเทศควบคุมโดยยีนเด่น 2 คู่ และ 1 คู่ ตามลำดับการผสมพันธุ์แท้ต้นสูงแต่ไม่ต้า    1. 16 ต้น
   2. 35 ต้น
   3. 70 ต้น
   4. 140 ต้น

ข้อที่ 2
2.กระบวนการใดทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม ก.การแยกของฮอมอโลกัสโครโมโซม ข.การสร้างโพลาร์บอดี ค.การไขว้กันของโครมาทิด ง.มิ    1) ก, ข
   2) ข, ค
   3) ก, ค, ง
   4) ข, ค, ง

ข้อที่ 3
3.การสำรวจหมู่เลือด ABO ในประชากรหนึ่งพบแอลลีล I A หรือ p = 0.3 , I B หรือ q = 0.5 และ I หรือ r = 0.2 ประชากรนี้มีส    1. 25
   2. 30
   3. 34
   4. 45

ข้อที่ 4
4.ผสมพันธุ์ระหว่างหนูขนสีขาวจากครอกที่ 1 กับหนูขนสีดำให้ลูกขนสีขาวทุกตัว แต่เมื่อนำหนูขนสีขาวจากครอกที่ 2 ผสมกับหนูขนสีดำ    1. Aa, AA, aa
   2. aa, aa, Aa
   3. aa, Aa, Aa
   4. AA, Aa, aa

ข้อที่ 5
5.เป็ดมีลักษณะสีขนควบคุมโดยยีน 3 แอลลีล คือ A1, A2 และ a โดย A1 ข่ม A2 ได้ไม่สมบูรณ์ แต่ต่างก็ข่ม a ได้อย่างสมบูร    1. 3 และ 3
   2. 3 และ 4
   3. 6 และ 3
   4. 6 และ 4

ข้อที่ 6
6.DNA ที่สกัดจากไซโทพลาชึมของเชลล์กล้ามเนื้อของเด็กชายคนหนึ่งจะมมีลำดับเบสเหมือมกับบุคคลใดมากที่สุดในวงศ์เครือญาติ<    1. ปู่
   2. ย่า
   3. ตา
   4. ยาย

ข้อที่ 7
7.สามีภรรยาลักษณะปกติ ให้กำเนิดคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่งแฝดชายมีอาการตาบอดสีและทาลัสซีเมียโอกาสที่แฝดหญิงจะเป็นทาลัสซีเมียร้อยละเ    1. 0
   2. 25
   3. 50
   4. 100

ข้อที่ 8
8.เด็กชายคนหนึ่งตาบอดสี มีพ่อตาบอดสี แต่แม่ตาปกติ เด็กชายคนนี้ได้รับยีนตาบอสีมาจากใคร
   1. พ่อ
   2. ตา
   3. ปู่
   4. ทวด (พ่อของปู่ )

ข้อที่ 9
9.ไก่พันธ์ ขนสีดำซึ่งควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซมเพศ การผสมพันธ์ระหว่างไก่ตัวเมียขนสีดำกับไก่ตัวผู้ขนสีขาว จะได้ลูกไก่ที่มีลั    1. ตัวเมียขนสีขาวจำนวนเท่ากับตัวผู้ขนสีดำ
   2. ตัวเมียขนสีดำจำนวนเท่ากับตัวผู้ขนสีขาว
   3. ตัวเมียขนสีดำจำนวนมากกว่าตัวผู้ขนสีดำ
   4. ลูกไก่ทุกตัวมีขนสีดำ

ข้อที่ 10
10.รหัสพันธุกรรมในข้อใด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเบสเพียงหนึ่งตัว อาจทำให้ไม่เกิดการแปลรหัสพันธุกรรม
   1. GAA
   2. GCA
   3. GCC
   4. GGC

ข้อที่ 11
11.ลักษณะหมู่เลือดระบบ ABO ควบคุมโดยยีนที่มี 3 อัลลีล คือ A , Bและ i ใน ประชากรหนึ่งจำนวน 1,000 คน    1) 160 คน
   2) 180 คน
   3) 240 คน
   4) 400 คน

ข้อที่ 12
12.สามีภรรยาคู่หนึ่ง วางแผนที่จะมีบุตร 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1คน โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้บุตรตามต้องการ คิดเป็นสัดส่วนเท    1. 1/8
   2. 2/8
   3. 3/8
   4. 6/8

ข้อที่ 13
13.ในไก่ ยีนส์ที่ควบคุมลักษณะขนลายสลับดำ (B) และขนลายปกติ (B) อยู่บนโครโมโซมเพศ การผสมพันธุ์ไก่ที่มีฟีโนไทพ์ตามข้อใดสามารถบอก    1. พ่อขนลายสลับ x แม่ขนลายสลับดำ
   2. พ่อขนลายปกติ x แม่ขนลายปกติ
   3. พ่อขนลายสลับ x แม่ขนลายปกติ
   4. พ่อขนลายปกติ x แม่ขนลาย

ข้อที่ 14
14. ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยยีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยยีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่ง พบสีเทา    1. 180 ตัว
   2. 320 ตัว
   3. 360 ตัว
   4. 480. ตัว

ข้อที่ 15
15.ผู้หญิงคนหนึ่งมีเลือดหมู่ A ให้กำเนิดบุตรมีเลือดหมู่ AB ผู้ชาย 4คนที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะเป็นบิดาของเด็กคือ นาย ก. เลือดหม    1. นาย ก. และ นาย ข.
   2. นาย ก. และ นาย ง.
   3. นาย ข. และ นาย ง.
   4. นาย ข และ นาย ค.

ข้อที่ 16
16.ในต้นบานเย็นดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อดอกสีขาว เมื่อผสมกันจะได้ดอกสีชมพู และลักษณะใบกว้างเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์    1. 12.5%
   2. 25%
   3. 50%
   4. 62.5%

ข้อที่ 17
17.ลักษณะสีขนของกระต่ายควบคุมโดยยีน 4 อัลลีลคือ A,a1,a2 และ a3 ยีนทั้ง 4 อัลลีลข่มกันอย่างเป็นลำดับคือ A>a1>a2>a3 จำนวนจีโน    1. 6
   2. 8
   3. 10
   4. มากกว่า 16

ข้อที่ 18
18.ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ก. ทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้น    1. ก และ ค
   2. ข และ ง
   3. ค และ จ
   4. ก ค และ จ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล