แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 4
เรื่องพันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพลักษณะทางพันธุกรรมยงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ถ้าผู้หญิงตาบอดสีมีเลือดหมู O แต่งงานกับผู้ชายตาปกติเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะอย่างไร
   1. ลูกหญิงตาปกติ เลือดหมู่ Aหรือ B ลูกชายตาบอดสี เลือดหมู่ A หรือ
   2. ลูกหญิงตาบอดสี เลือดหมู่ A หรือ B ลูกชายตาปกติ เลือดหมู่AหรือB
   3. ลูกหญิงตาปกติเลือด หมู่ A ลูกชายตาบอดสี เลือด B
   4. ลูกหญิงตาบอดสีเลือด หมู่ B ลูกชายตาปกติ เลือด A

ข้อที่ 2
2.ยืนคู่ A,a และคู่ B ,b มีตำแหน่งที่ใกล้ชิดกันมากในออโตโซมเดียวกันนักพันธุศาสตร์ผสม Aabbกับaabb แล้วนำ F1ที่ได้มาผสมกันเองจาก    1. AABB , AaBb
   2. AABb , AaBb
   3. Aabb , aaBB
   4. Aabb , AaBb

ข้อที่ 3
3.ลักษณะตาสีดำหรือสีน้ำตาลในมนุษย์เป็นลักษณะเด่น ( A ) ข่มลักษณะตาสีฟ้า ( a ) ยีนคู่นี้อยู่ในออโตโซมสามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน    1. 1/4
   2. 1/8
   3. 3/4
   4. 3/8

ข้อที่ 4
4.DNA ที่เป็นต้นแบบให้เกิด mRNA จะมีพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะ 5 ' AUGACGUUUCGAGUCAAGAAAUGCACC 3'
   1. 27 พันธะ
   2. 54 พันธะ
   3. 66 พันธะ
   4. 69 พันธะ

ข้อที่ 5
5.เมื่อผสมพันธ์หนูตะเภาพันธ์พ่อ และ แม่ ที่มีขนสั้นสีดำทั้งสองฝ่าย ได้ลูกขนสั้นสีดำหมดทุกตัว ข้อใดที่น่าจะเป็นจีโนไทป์ของพ่อ    1. SSBbX SeBb
   2. SSBBX ssbb
   3. SSBBX SsBb
   4. SSbbX ssBB

ข้อที่ 6
6.ในกลุ่มประชากร 300 คน พบคนเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มียีโนไทป์ชนิด aa 27 คน คนปรกติที่มียีโนไทป์ AA จะเป็นเท่าไร<    1. 49 คน
   2. 126 คน
   3. 147 คน
   4. 273 คน

ข้อที่ 7
7.โมเลกุลของกรดนิวคลีอิกสำคัญ 3 ชนิด จะมีจำนวนนิวคลีโอไทด์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเป็นอย่างไร
   1. DNA t RAN m RNA
   2. DNA m RNA t RAN
   3. m RNA t RAN DNA
   4. t RAN m RNA DNA

ข้อที่ 8
8.ลิงค์ยีนในแมลงหวี่ตัวผู้เป็นลิงค์ยีนประเภทสมบูรณ์ ถ้ายีน A และ B เป็นลิงค์ยีน แมลงหวี่ตัวเมียและ แมลงหวี่ตัวผู้ที่มี    1. 4 และ 2
   2. 4 และ 4
   3. 2 และ 4
   4. 2 และ 2

ข้อที่ 9
9.คนปัญญาอ่อนกลุ่ม DOWN' Syndrome จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด
   1) 45, XX หรือ 45, XY
   2) 45, XX หรือ 45, XY
   3) 47, XXX หรือ 47, XXY
   4) 47, XX หรือ 47, XY

ข้อที่ 10
10.ลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นพันธุกรรม
   1. คนยุโรปตาสีฟ้า
   2. นิโกรผิวดำ
   3. คนเอเซียตาสีเข้ม
   4. ถั่วต้นเตี้ยเมื่อปลูกในดินไม่ดี

ข้อที่ 11
11.ฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งมีลักษณะผม ผิว สีตา และอื่นๆ เหมือนกัน มีนิสัยคล้ายกัน แฝดคู่นี้เกิดจากข้อใด
   1. อสุจิ 2 ตัวผสมไข่ 2 ใบ
   2. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ
   3. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 2 ใบ
   4. อสุจิ 2 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ

ข้อที่ 12
12.วิชาที่กล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือ
   1. Evolution
   2. Ecology
   3. Genetics
   4. Etiology

ข้อที่ 13
13.ฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง มีลักษณะต่างๆคล้ายกันแฝดคู่นี้เกิดมาจากข้อใด
   1. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   2. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ
   3. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   4. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล