แบบทดสอบรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว 46219 ชุดที่2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน

ข้อที่ 1
ชายคนหนึ่งตาบอดสีแต่งงานกับหญิงตาปกติ ยีนที่นำลักษณะตาบออดสีจะมีแบบแผนการถ่ายทอดจากชายคนนี้ไปยังผู้ใด
   1) ลูกสาวและลูกชายโดยตรง
   2) หลานชายโดยผ่านทางลูกสาว
   3) หลานชายโดยผ่านทางลูกชาย
   4) หลานทั้งสองเพศโดยผ่านทางลูก

ข้อที่ 2
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งพบว่าสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แตกต่างกันถึง 16 ชนิด สิ่งที่มีชีวิตนี้จะมีจีโนไทพ์ ลักษณะใด    1) Ab Bb Cc DD EE
   2) Aa Bb CC Ee Ff
   3) Aa Bb CC Dd Ee FF
   4) AA Bb CC Dd Ee

ข้อที่ 3
พ่อมีเลือดหมู่ B แม่มีเลือดหมู่ A มีลูกจะมีโอกาสมีเลือดหมู่ใด
   1) A B AB O
   2) A
   3) B
   4) AB

ข้อที่ 4
ถั่วเหลืองดอกสีม่วงข่มลักษณะดอกสีขาวได้อย่างสมบูรณ์ ลักษณะใบกว้างข่มใบแคบได้ไม่สมบูรณ์ ยีนทั้งสองคู่นี้เป็นอิสระต่อกัน เ    1) ดอกสีม่วง ใบกว้าง : ดอกสีม่วง ใบปานกลาง : ดอกสีม่วง ใบใบแคบ = 1 : 2 : 1
   2) ดอกสีม่วง ใบก้วาง : ดอกสีม่วง ใบปานกลาง : ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1 : 1
   3) ดอกสีม่วง ใบกว้าง : ดอกสีม่วง ใบแคบ = 3 : 1
   4) ดอกสีม่วง ใบกว้าง : ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1

ข้อที่ 5
ในการถ่ายย้ายยีนต้านทานแมลงศัตรูพืชเข้าสู่พืช จะมีบทบาทต่อวิวัฒนาการอย่างไร
   1) แมลงอาจปรับตัวจนสามารถกินพืชชนิดนี้ได้อีก
   2) ได้พืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
   3) ได้ต้นพืชที่สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกต่อไป
   4) แมลงศัตรูพืชอาจสูญพันธุ์ไปหมดเนื่องจากไม่มีอาหาร

ข้อที่ 6
ถ้าปริมาณ DNA ของสเปิร์มเท่ากับ X ดังนั้นสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก ( primary spermatocyte ) จะมีปริมาณ DNA เป็นเท่าใด    1)
   2) X
   3) 2X
   4) 4X

ข้อที่ 7
ถ้าลักษณะความสูงและลักษณะต้านทานโรคของมะเขือเทศควบคุมโดยยีนเด่น 2 คู่ และ 1 คู่ ตามลำดับการผสมพันธุ์แท้ต้นสูงแต่ไม่ต้านท    1) 16 ต้น
   2) 35 ต้น
   3) 70 ต้น
   4) 140 ต้น

ข้อที่ 8
กระบวนการใดำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic variation) ก.การแยกของฮอมอโลกัสโครโมโซม ข.การสร้างโพลาร์บอดี (Polar bod    1) ก, ข
   2) ข, ค
   3) ก, ค, ง
   4) ข, ค, ง

ข้อที่ 9
การสำรวจหมู่เลือด ABO ในประชากรหนึ่งพบแอลลีล I A หรือ p = 0.3 , I B หรือ q = 0.5 และ I หรือ r = 0.2 ประชากรนี้มีสมา    1) 45
   2) 25
   3) 30
   4) 34

ข้อที่ 10
ผสมพันธุ์ระหว่างหนูขนสีขาวจากครอกที่ 1 กับหนูขนสีดำให้ลูกขนสีขาวทุกตัว แต่เมื่อนำหนูขนสีขาวจากครอกที่ 2 ผสมกับหนูขนสีดำก    1) Aa, AA, aa
   2) AA, Aa, aa
   3) aa, aa, Aa
   4) aa, Aa, Aa


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล