แบบทดสอบรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว 46219 ชุดที่3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน

ข้อที่ 1
เป็ดมีลักษณะสีขนควบคุมโดยยีน 3 แอลลีล คือ A1, A2 และ a โดย A1 ข่ม A2 ได้ไม่สมบูรณ์ แต่ต่างก็ข่ม a ได้อย่างสมบูรณ์    1. 3 และ 3
   2. 3 และ 4
   3. 6 และ 3
   4. 6 และ 4

ข้อที่ 2
DNA ที่สกัดจากไซโทพลาชึมของเชลล์กล้ามเนื้อของเด็กชายคนหนึ่งจะมมีลำดับเบสเหมือมกับ บุคคลใดมากที่สุดในวงศ์เครือญาติ<    1. ปู่
   2. ย่า
   3. ตา
   4. ยาย

ข้อที่ 3
สามีภรรยาลักษณะปกติ ให้กำเนิดคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่งแฝดชายมีอาการตาบอดสีและทาลัสซีเมีย
   โอกาสที่แฝดหญิงจะเป็นทาลัสซีเมียร้อยละเท่าใด
   1. 0
   2. 25
   3. 50

ข้อที่ 4
2
   ไก่พันธ์ ขนสีดำซึ่งควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซมเพศ การผสมพันธ์ระหว่างไก่ตัวเมียขนสีดำกับไก่ตัวผู้ขนสีขาว จะได้ลูกไก่ที่มีลักษณะตามข้อใด   1. ตัวเมียขนสีขาวจำนวนเท่ากับตัวผู้ขนสีดำ
   2. ตัวเมียขนสีดำจำนวนเท่ากับตัวผู้ขนสีขาว
   3. ตัวเมียขนสีดำจำนวนมากกว่าตัวผู้ขนสีดำ

ข้อที่ 5
1
   สามีภรรยาคู่หนึ่ง วางแผนที่จะมีบุตร 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1คน โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้บุตรตามต้องการ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด
   1. 1/8
   2. 2/8
   3. 3/8

ข้อที่ 6
3
   ในไก่ ยีนส์ที่ควบคุมลักษณะขนลายสลับดำ (B) และขนลายปกติ (B) อยู่บนโครโมโซมเพศ การผสมพันธุ์ไก่ที่มีฟีโนไทพ์ตามข้อใดสามารถบอกเพศลูกไก่ได้โดยดู    1. พ่อขนลายปกติ x แม่ขนลายปกติ
   2. พ่อขนลายสลับ x แม่ขนลายสลับดำ
   3. พ่อขนลายสลับ x แม่ขนลายปกติ

ข้อที่ 7
1
   ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยยีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยยีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่ง พบสีเทา และสีดำ 640    1. 180 ตัว
   2. 320 ตัว
   3. 360 ตัว

ข้อที่ 8
4
   ผู้หญิงคนหนึ่งมีเลือดหมู่ A ให้กำเนิดบุตรมีเลือดหมู่ AB ผู้ชาย 4คนที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะเป็นบิดาของเด็กคือ นาย ก. เลือดหมู่ A นาย ข. เลือด    1. นาย ก. และ นาย ข.
   2. นาย ก. และ นาย ง.
   3. นาย ข. และ นาย ง.

ข้อที่ 9
4
   ในต้นบานเย็นดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อดอกสีขาว เมื่อผสมกันจะได้ดอกสีชมพู และลักษณะใบกว้างเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อใบแคบ ซึ่งเมื่    1. 12.5%
   2. 25%
   3. 50%

ข้อที่ 10
3
   ลักษณะสีขนของกระต่ายควบคุมโดยยีน 4 อัลลีลคือ A,a1,a2 และ a3 ยีนทั้ง 4 อัลลีลข่มกันอย่างเป็นลำดับคือ A>a1>a2>a3 จำนวนจีโนไทพ์ที่แตกต่างก    1. 6
   2. 8
   3. 10

ข้อที่ 11
3
   ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ก. ทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้น ข. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีสุขภาพ    1. ก และ ค
   2. ข และ ง
   3. ค และ จ

ข้อที่ 12
3
   ในมนุษย์มียีนควบคุมลักษณะตาสีน้ำตาล (B) ตาสีฟ้า (B) ถนัดขวา (R) และถนัดซ้าย (r) ถ้านาย ก. ตาสีน้ำตาลถนัดซ้าย แต่งงานกับนางสาว ข. ตาสีฟ้าถ    1. นาย ก. Br/Br นาย จ.BR/BR
   2 .นาย ก. Br/br นาย จ.BR/br
   3. นาย ก. Br/Br นาย จ.Br/br

ข้อที่ 13
4
   ถ้าผู้หญิงตาบอดสีมีเลือดหมู O แต่งงานกับผู้ชายตาปกติเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะอย่างไร
   1. ลูกหญิงตาปกติ เลือดหมู่ Aหรือ B ลูกชายตาบอดสี เลือดหมู่ A หรือ
   2. ลูกหญิงตาบอดสี เลือดหมู่ A หรือ B ลูกชายตาปกติ เลือดหมู่AหรือB
   3. ลูกหญิงตาปกติเลือด หมู่ A ลูกชายตาบอดสี เลือด B 4. ลูกหญิงตาบอดสีเลือด หมู่ B ลูกชายตาปกติ เลือด A
ข้อที่ 14
ในพืชชนิดหนึ่งเมื่อผสมกันระหว่างพันธุ์ที่มีดอกสีม่วงกับดอกสีน้ำเงิน จะได้ลูกมีดอกสีม่วง และดอกสีน้ำเงินจำนวนเท่า ๆ กัน และ    1. ดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นแบบโฮโมไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะด้อยแบบโฮโมไซกัส
   2. ดอกสีม่วงเป็นลักษณะด้อยแบบโฮโมไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะเด่นแบบโฮโมไซกัส
   3. ดอกสีม่วงเป็นเฮเทอโรไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะเด่นแบบโฮโมไซกัส
   4. ดอกสีม่วงเป็นเฮเทอโรไซกัส ดอกสีน้ำเงินเป็นลักษณะด้อยแบบโฮโมไซกัส

ข้อที่ 15
ยืนคู่ A,a และ คู่ B ,b มีตำแหน่งที่ใกล้ชิดกันมากในออโตโซมเดียวกัน นักพันธุศาสตร์ผสม Aabb กับaabb แล้วนำ F1 ที่ได้ม    1. Aabb , AaBb
   2. AABB , AaBb
   3. AABb , AaBb
   4. Aabb , aaBB

ข้อที่ 16
ลักษณะตาสีดำหรือสีน้ำตาลในมนุษย์เป็นลักษณะเด่น ( A ) ข่มลักษณะตาสีฟ้า ( a ) ยีนคู่นี้อยู่ในออโตโซมสามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้    1. 1/4
   2. 1/8
   3. 3/4
   4. 3/8


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล