แบบทดสอบรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว 46219 ชุดที่4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พันธุกรรม
ผู้สอน นายศักดนัย สืบเสน

ข้อที่ 1
ยีน C และ D ควบคุมลักษณะตัวสีเหลืองและปีกยาวในแมลงหวี่ โดยข่มยีน c และ d ที่ควบคุมลักษณะตัวสีดำ และปีกสั้นตามลำดับเมื่อผสม    1. เกิดมิวเตชันในยีน C หรือ D
   2. ยีนสองคู่นี้อยู่ในโคโมโซมเดียวกัน
   3. ยีนสองคู่นี้มีการจัดกลุ่มกันตามกฏข้อที่สองของเมนเดล
   4. เกิดครอสซิงโอเวอร์ทำให้ยีนจัดกลุ่มกันใหม่

ข้อที่ 2
ถั่วลันเตามียีนควบคุมเมล็ดกลม ( R ) เมล็ดย่น (r) ต้นสูง (T) ต้นเตี้ย (t) ฝักเขียว ( G) และฝักเหลือง ( g) ในการผสมระหว่างต้    1. 25 ต้น
   2. 50 ต้น
   3. 100 ต้น
   4. 150 ต้น

ข้อที่ 3
เมื่อผสมพันธ์หนูตะเภาพันธ์พ่อ และ แม่ ที่มีขนสั้นสีดำทั้งสองฝ่าย ได้ลูกขนสั้นสีดำหมดทุกตัว ข้อใดที่น่าจะเป็นจีโนไทป์ของพ่อพั    1. SSBbX SeBb
   2. SSBBX ssbb
   3. SSBBX SsBb
   4. SSbbX ssBB

ข้อที่ 4
ลักษณะสีของดอกไม้หนึ่งควบคุมโดยยีนแบบมัสติเปิลอัลลีล โดยมีสีแดงเป็นลักษณะเด่น (A) สีเหลือง (a) สีชมพู (a2)และสีขวา (a ) เป    1. Aa2 x a1 a2
   2. Aa1, x a1 a2
   3. AA x a1 a2
   4. A a1 a1 x a2 a2

ข้อที่ 5
ในกลุ่มประชากร 300 คน พบคนเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มียีโนไทป์ชนิด aa 27 คน คนปรกติที่มียีโนไทป์ AA จะเป็นเท่าไร   1) 49 คน
   2) 126 คน
   3) 147 คน
   4) 273 คน

ข้อที่ 6
ลักษณะขนลาย (bar ) ในไก่ ควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซมเอกซ์ ข่มลักษณะขนไม่ลาย (non bar ) เราจะสามารถบอกเพศของลูกไก่ได้ จาก    1) ตัวผู้ขนไม่ลาย X ตัวเมียขนไม่ลาย
   2) ตัวผู้ขนลาย X ตัวเมียขนไม่ลาย
   3) ตัวผู้ขนลาย X ตัวเมียขนลาย
   4) ตัวผู้ขนไม่ลาย X ตัวเมียขนลาย

ข้อที่ 7
ลิงค์ยีนในแมลงหวี่ตัวผู้เป็นลิงค์ยีนประเภทสมบูรณ์ ถ้ายีน A และ B เป็นลิงค์ยีน แมลงหวี่ตัวเมียและ แมลงหวี่ตัวผู้ที่มีจี    1) 4 และ 2
   2) 4 และ 4
   3) 2 และ 4
   4) 2 และ 2

ข้อที่ 8
คนปัญญาอ่อนกลุ่ม DOWN' Syndrome จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด
   1) 45, XX หรือ 45, XY
   2) 45, XX หรือ 45, XY
   3) 47, XXX หรือ 47, XXY
   4) 47, XX หรือ 47, XY

ข้อที่ 9
ลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นพันธุกรรม
   1) คนยุโรปตาสีฟ้า
   2) นิโกรผิวดำ
   3) คนเอเซียตาสีเข้ม
   4) ถั่วต้นเตี้ยเมื่อปลูกในดินไม่ดี


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล