วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัส33313) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เดช ผิวอ่อน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องเพิ่อมผลผลิตทางการเกษตร
   ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรม
   ต้องการให้ประชาชนมีงานทำ
   ต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
   ประชากรเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด
   นดสด กาแฟ ปลาเค็ม
   ยาหอม ยาหม่อง ยาฆ่าแมลง
   ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน
   เสื้อผ้า ผ้าห่ม เครื่องรับวิทยุ

ข้อที่ 3)
ปัจจัยในข้อใดมีผลต่อการเพิ่มผลลิตมากที่สุด
   การคัดเลือกพันธุ์ การใช้ปุ๋ย การจัดการดิน
   การคัดเลือกพันธุ์ การให้น้ำ การจัดการดิน
   การใช้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช การจัดการดิน
   การใช้เครื่องจักร การป้องกันศัตรูพืช การจัดการดิน

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นปุ๋ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์
   ปุ๋ยหมัก
   ปุ๋ยคอก
   ปุ๋ยเชิงเดียว
   ปุ๋ยพืชสด

ข้อที่ 5)
ในระยะที่พืชเริ่มงอกและกำลังเจริญเติบโตควรใส๋ปุ๋ยชนิดใด
   ไนโตรเจนสูง
   ฟอสฟอรัสสูง
   โปรแตสเซียมสูง
   มีธาตุอาหารทุกชนิดเท่าๆกัน

ข้อที่ 6)
ข้อใดเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานๆ
   ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี
   อากาศ ถ่ายเทในดินได้ดี
   ดินมีสีดำคล้ำ
   ดินอัดกับแท่งแผ่น

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นปุ๋ยเร่งลำต้น
   ยูเรีย
   โปรแตสเซียมคลอไรด์
   แอมโมเนียมฟอสเฟต
   ปุ๋ยเคมีทุกชนิด

ข้อที่ 8)
พืชตระกูลถั่ว มีความสามารถในการเพิ่อมผลผลิตทางการเกษตรไทย ข้อใด
   เพิ่มความสามารถในการหายใจของสัตว์ในดิน
   ที่รากมี nitrogen - Jixing baeteria
   มีรากที่สามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อดินได้มาก
   ทั้ง ก, ข, ค

ข้อที่ 9)
แมลงชนิดใดไม่กำจัดศัตรูพืช
   ตั๊กแตน
   ผึ้ง
   มวน
   เต่าทอง

ข้อที่ 10)
การปราบแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพหมายถึงข้อใด
   การใช้วัตถุมีพิษ ฉีดพ่นฆ่าแมลง
   การที่มนุษย์ออกฆ่าแมลง
   การใช้สิ่งมีชีวิตปราบสิ่งมีชีวิต
   การจับแมลงมาอาบพ่นสีให้เป็นหมัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล