วิชาสาระเพิ่มเติมเคมี(รหัส ว 4422) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การแยกสาร จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. วิธีที่ประหยัด และสะดวกที่สุดในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล คือข้อใด
   ก. การกลั่น
   ข. การกรอง
   ค. การระเหย
   ง. การตกผลึก

ข้อที่ 2)
2. วิธีการกลั่นน้ำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นแบบธรรมดา สารในข้อใดใช้วิธีการนี้แยกไม่ได้
   ก. น้ำทะเล
   ข. น้ำคลอง
   ค. น้ำเชื่อม
   ง. น้ำผสมแอลกอฮอล์

ข้อที่ 3)
3. สารที่เหมาะสมจะนำมาสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ควรมีสมบัติตามข้อใด
   ก. ละลายน้ำได้ดี จุดเดือดสูง
   ข. ละลายน้ำได้ดี จุดเดือดต่ำ
   ค. ไม่ละลายน้ำ จุดเดือดสูง
   ง. ไม่ละลายน้ำ จุดเดือดต่ำ

ข้อที่ 4)
4. การสกัดด้วยตัวทำละลาย ใช้หลักการในข้อใด
   ก. ตัวทำละลายต้องละลายสารที่เจือปนได้ดี
   ข. สารที่ต้องการสกัดต้องไม่ละลายในตัวทำละลาย
   ค. สารที่ต้องการสกัดต้องละลายในตัวทำละลายได้
   ง. ตัวทำละลายอาจละลายหรือไม่ละลายสารที่ต้องการสกัด

ข้อที่ 5)
5. ตัวทำละลายที่นิยมใช้สกัดน้ำมันพืช คือข้อใด
   ก. โทลูอีน
   ข. น้ำกลั่น
   ค. เฮกเซน
   ง. เอทานอล

ข้อที่ 6)
6. การแยกน้ำมันดิบนิยมใช้วิธีการใด
   ก. การกรอง
   ข. การกลั่นลำดับส่วน
   ค. การกลั่นแบบธรรมดา
   ง. การตกตะกอน

ข้อที่ 7)
7. สารที่สกัดได้จากพืชไม่มีสมบัติตามข้อใด
   ก.ละลายน้ำ
   ข. ไม่ละลายน้ำ
   ค. มีกลิ่นหอม
   ง. ระเหยง่าย

ข้อที่ 8)
8. ข้อใดเป็เหตุผลของการกลั่นลำดับส่วน
   ก. ประหยัดเวลา
   ข. แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำ
   ค. แยกสารที่มีจุดเดือดต่างกันน้อย ๆ
   ง. แยกสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆ

ข้อที่ 9)
9. ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย ถ่าน กำมะถัน และเกลือ ควรใช้วิธีใดแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ออกจากกัน
   ก. การกรอง
   ข. การกลั่นลำดับส่วน
   ค. การสกัดด้วยตัวทำละลาย
   ง. การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

ข้อที่ 10)
10. ควรเลือกใช้วิธีใดแยกน้ำมันออกจากน้ำ
   ก. การระเหย
   ข. การกรอง
   ค. การกลั่นด้วยไอน้ำ
   ง. การใช้กรวยแยก


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล