วิชาสาระเพิ่มเติมเคมี (รหัส ว 4422) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สารและสมบัติของสาร จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. นฤมล สินธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ข้อความต่อไปนี้ถูก หรือผิด

 1. สารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารละลาย
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. สารละลายต้องมีสถานะเป็นของเหลวใส เนื้อกลมกลืนโดยตลอด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. สารประกอบเป็นสารเนื้อเดียวเสมอ ๆ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. สารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารประกอบ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. น้ำกลั่นเป็นสารประกอบและเป็นสารบริสุทธิ์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. ทองเหลือง นาก ทองเค เป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. ของเหลวใส เมื่อนำไประเหยแห้ง ปรากกว่าไม่มีของแข็งเหลืออยู่ แสดงว่าเป็นสารบริสุทธิ์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. สารบริสุทธิ์จะมีช่วงการหลอมเหลวแคบกว่าสารไม่บริสุทธิ์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. สารต่อไปนี้เป็นสารละลายทั้งหมด น้ำปลา น้ำทะเล ทองแดง ทองเหลือง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. นากเป็นสารประกอบระหว่าง ทองแดงกับทองคำ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล