แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว 3111 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ จำนวน 10 ข้อ
ผู้สอน นางสาวรัตนา ชุปวา
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ข้อใดกล่าวถึงสารละลายได้ถูกต้อง
    ก.สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันตลอดทุกส่วน
    ข.สารที่มีเนื้อสารมองดูใสไม่มีสีกลิ่นและรส
    ค.สารที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดผสมกัน
    ง.สารที่มีจุดหลอดเหลวต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส

ข้อที่ 2
2.ข้อใดผิดเกี่ยวกับตัวทำละลาย
    ก.สารที่มีปริมาณมากกว่า
    ข.สารที่มีสถานะเดียวกับสาระละลาย
    ค.สารที่มีสถานะเป้นของเหลวเท่านั้น
    ง.สารที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

ข้อที่ 3
3.ตัวถูกละลายคืออะไร
    ก.สารที่มีปริมาณน้อยกว่า
    ข.สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
    ค.สารที่มีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น
    ง.สารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย

ข้อที่ 4
4.สาร A สามารถละลายในน้ำได้ 15 กรัม แต่เมื่อนำไปต้ม สาร A ละลายได้เพิ่มขึ้นเป็น 25 กรัม และก็ไม่สามารถละลายได้อีก เราเรียกสารล     ก.สารละลายอิ่มตัว
    ข.สารละลายเข้มข้น
    ค.สารละลายเจือจาง
    ง.สารละลายไม่อิ่มตัว

ข้อที่ 5
5.กระบวนการใดเรียกว่า การตกผลึก
    ก.การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว
    ข.การแยกตัวของตัวถูกละลายออกจากสารละลายเข้มข้น
    ค.การแยกตัวของตัวทำละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว
    ง.การแยกตัวของตัวทำละลายออกจากสารละลายเข้มข้น

ข้อที่ 6
6. ความแตกต่างของสารกับสารบริสุทธิ์คือข้อใด
    ก.สารละลายมีปริมาตรมากกว่าสารบริสุทธิ์
    ข.สารละลายมีจุดเดือดไม่คงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่
    ค.สารละลายมีจุดเดือดคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงที่
    ง.สารละลายมีจุดเยือกแข็งคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็งไม่คงที่

ข้อที่ 7
7. ข้อใดต้องใช้ตัวทำละลายต่างจากพวก
    ก.น้ำตาล
    ข.เชลแล็ก
    ค.เกลือแกง
    ง.สีผสมอาหาร

ข้อที่ 8
8. ข้อใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร
    ก.ความดัน
    ข.อุณหภูมิ
    ค.ความหนาแน่น
    ง.ชนิดของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย

ข้อที่ 9
9. แอลกอฮอล์ 80% โดยปริมาตร มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3
    ข.สารละลายนั้น 100 กรัม มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
    ค.สารละลายนั้น 100 cm3 มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 กรัม
    ง.สารละลายนั้น 100 กรัมมีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 80 cm3

ข้อที่ 10
10. ข้อใดจัดเป็นการพิสูจน์ว่าสาร x กับสาร y มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ได้ดีกว่ากัน
    ก.ใช้ของเหลว Z ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน
    ข. ใช้ของเหลว Z ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน
    ค.ใช้สาร x และ y ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน
    ง.ใช้สาร x และ y ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล