แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว 3111 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแยกสาร จำนวน 8 ข้อ
ผู้สอน นางสาวรัตนา ชุปวา
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. สมศรีนำใบเตยมาขยำน้ำสะอาด เพื่อจะนำสีเขียวของใบเตยไปทำขนมเปียกปูน การแยกสีใบเตยต้องแยกด้วยวิธีการตามข้อใด
    ก.การกลั่น
    ข.การกรอง
    ค.การระเหย
    ง.การทำให้ตกตะกอน

ข้อที่ 2
2. การแยกสารเนื้อผสมที่สามารถแยกได้โดยใช้อำนาจแม่เหล็กคือข้อใด
    ก.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบที่มีสีดำ
    ข.สารนั้นต้องมีสถานะเป็นของแข็งเท่านั้น
    ค.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบที่มีน้ำหนักมาก
    ง.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบของสารแม่เหล็ก

ข้อที่ 3
3. การระเหิดของสารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อใด
    ก.สารได้รับความเย็นมากๆ ทันทีทันใด
    ข.ความร้อนกระทบสารนั้นเป็นเวลานานๆ
    ค.การตกผลึกของสารแล้วเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอทันที
    ง.สารที่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอแล้วได้รับความเย็นอย่างทันทีทันใด

ข้อที่ 4
4. กระบวนการใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระเหย
    ก.ต้องใช้พลังงาน
    ข.เกิดกับสารบางชนิดเท่านั้น
    ค.เป็นการเปลี่ยนสถานะโดยที่อุณหภูมิยังคงที่
    ง.เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ

ข้อที่ 5
5.การแยกส่วนประกอบของสารเนื้อเดียวที่มีส่วนประกอบเป็นของแข็งละลายในของเหลวควรใช้วิธีใด
    ก.การกรอง
    ข.การระเหยแห้ง
    ค.การทำให้ตกตะกอน
    ง.วิธีโครมาโทกราฟี

ข้อที่ 6
6.สารละลายที่ไม่สามารถใช้วิธีการแยกโดยการระเหยได้คือข้อใด
    ก.สารละลายน้ำตาล
    ข.สารละลายเกลือแกง
    ค.สารละลายแอลกอฮอล์
    ง.สารละลายแคลเซียมคลอไรด์

ข้อที่ 7
7.การแยกสารบริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีอาศัยหลักการในเรื่องใด
    ก.ความแตกต่างของการดูดซับ
    ข.ความแตกต่างของสารในการละลาย
    ค.ความแตกต่างของสารที่ใช้เป็นตัวทำละลาย
    ง.ความแตกต่างของการละลายและการดูดซับ

ข้อที่ 8
8.ข้อใดไม่ใช่ความผิดพลาดในการแยกสารละลายด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
    ก.การใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
    ข.การหยดสารละลายเป็นจุดใหญ่เกินไป
    ค.ความอิ่มตัวของระบบของตัวทำละลาย
    ง.สารละลายที่ใช้ทดสอบมีความเข้มข้นเกินไป


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล