แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว 3111 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อเดียว จำนวน 7 ข้อ
ผู้สอน นางสาวรัตนา ชุปวา
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ถ้าสาร X เป็นสารเนื้อเดียวแล้ว สาร X มีสมบัติตรงกับข้อใด
    ก.มีสถานะเดียวไม่มีสี
    ข.ประกอบด้วยสารอย่างเดียว
    ค.เนื้อของสาร X มีลักษณะโปร่งใส
    ง.เนื้อสารทุกสัดส่วนมีสมบัติเหมือนกัน

ข้อที่ 2
2.ข้อใดกล่าวถึงสารเนื้อผสมได้ถูกต้องที่สุด
    ก.มีหลายสถานะลักษณะใสไม่มีสี
    ข.ทุกสัดส่วนมีสมบัติไม่เหมือนกัน
    ค.เป็นไปได้ทั้งสารบริสุทธิ์และสารละลาย
    ง.มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่จุดเดียวกัน

ข้อที่ 3
3.ข้อใดผิดเกี่ยวกับการกรอง
    ก.ใช้แยกสารเนื้อผสมออกจากกัน
    ข.ใช้แยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
    ค.ใช้แยกของแข็งซึ่งไม่ละลายในของเหลว
    ง.ใช้แยกตัวถูกละลายออกจากตัวทำละลาย

ข้อที่ 4
4.ข้อใดเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการระเหย
    ก.กระบวนการแยกสารเนื้อเดียวและมองเห็นเป็นสีเดียว
    ข.กระบวนการแยกตัวทำละลายออกจากสารละลายอิ่มตัว
    ค.กระบวนการเปลี่ยนสถานะตัวทำละลายเพื่อแยกตัวถูกละลาย
    ง.กระบวนการที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอแล้วควบแน่นไอเป็นของเหลว

ข้อที่ 5
5.ข้อใดกล่าวถึงการระเหิดถูกต้องที่สุด
    ก.กระบวนการที่ทำให้ของแข็งกลายเป็นของเหลว
    ข.กระบวนการที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งแล้วกลายเป็นไอ
    ค.กระบวนการทำให้ของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวก่อน
    ง.กระบวนการควบแน่นสารที่เป็นไอให้กลายเป็นของแข็งโดยไม่ต้องเป็นของเหลวก่อน

ข้อที่ 6
6.ข้อใดไม่ใช่การแยกสารโดยวิธีทางกายภาพ
    ก.การระเหยของน้ำ
    ข.การระเหิดของการบูร
    ค.การตกผลึกของสารส้ม
    ง.การใช้กระดาษลิตมัสทดสอบ

ข้อที่ 7
7.หลักการสำคัญของวิธีโครมาโทกราฟีคืออะไร
    ก.สารต่างชนิดกันซึมผ่านตัวดูดซับได้ต่างกัน
    ข.สารชนิดเดียวกันมีสมบัติเป็นตัวดูดซับต่างกัน
    ค.สาต่างชนิดกันมีสมบัติเป็นตัวดูดซับต่างกัน
    ง.สารชนิดเดียวกันสามารถซึมผ่านตัวดูดซับได้ต่างกัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล