วิชา.ฟิสิกส์.. (รหัส. ว4411 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความเร่ง จำนวน . 5 ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือนิยามของความเร่ง
   ความเร็วที่ลดลง
   ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
   อัตราเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
   การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้

ข้อที่ 2)
รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16 เมตร/วินาทีต่อมาเปลี่ยนความเร็วเป็น 32 เมตร/วินาทีในเวลา 2 วินาทีจงหาความเร่ง
   5 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
   7 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
   8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
   10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง

ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
   รถกำลังรถอัตราเร็วลงเพื่อหยุดตรงสัญญาณไฟจราจร
   ลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น
   รถจักรยานที่กำลังเคลือ่นที่ด้วยความเร็วคงตัว
   ก้อนหินที่ตกลงมาแบบเสรี

ข้อที่ 4)
รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปตามถนนด้วยความเร่งคงตัว และวิ่งไปได้ไกล 75 เมตร ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ง
   6 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
    8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
    10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
    15 เมตร/วินาทียกกำลังสอง

ข้อที่ 5)
รถยนต์คันหนึ่งเคลือ่นที่ไปตามถนนตรงด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร/วินาที หลังจากนั้น 1 นาที รถยนต์มีความเร็วเป็น 7 เมตร/วินาที จงหาความหน่วง
   - 0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
   0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
    2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
   - 2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล