วิชา..ฟิสิกส์ (รหัส. ว4411.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่. 4
เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน.. จำนวน 5 ... ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดถูกต้อง
   ทั้งมวลและน้ำหนักมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
   มวลของวัตถุเปลี่ยนแปลไปตามตำแหน่งที่อยู่ แต่น้ำหนักมีค่คงที่เสมอ
   ทั้งมวลและน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่อยู่
   น้ำหนักของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่อยู่ แต่มวลมีค่าคงที่

ข้อที่ 2)
เมื่อวัวลากเกวียนให้เคลื่อนที่ แรงที่ทำให้วัววเคลือ่นที่ไปข้างหน้าคือแรงตามข้อใด
   แรงที่วัวกระทำต่อเกวียน
   แรงที่เกวียนกระทำต่อวัว
   แรงที่พื้นกระทำต่อวัว
   แรงที่วัวกระทำต่อพื้นถนน

ข้อที่ 3)
วัตถุแขวนเชือก ความตึงเชือกขณะวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาทียกกำลังสอง จะเป็นครึ่งหนึ่งของความตึงเชือกที่ได้สูงสุด จงหาความตึงเชือก
   5 นิวตัน
   6 นิวตัน
   7 นิวตัน
   9 นิวตัน

ข้อที่ 4)
ลิงตัวหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัมไต่เชือกขึ้นด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาทียกกำลังสองจงหาความตึงเชือก
   100นิวตัน
   120นิวตัน
   140 นิวตัน
   160 นิวตัน

ข้อที่ 5)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน
   ประกอบด้วยแรงสองแรงมีขนาดเท่ากัน
   มีทิศตรงข้าม
   เป็นแรงที่ทำให้แรงลัพธ์บนวัตถุเป็นศูนย์
   เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุต่างชนิดกัน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล