วิชา.วิทยาศาสตร์.. (รหัส... ว 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.2.
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือ... จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.รจนา ใจห้าว โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อวัยวะที่ช่วยในการหมุนเวียนเลือดคือ
   หัวใจ
   ตับ
   กระดูก
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
หลอดเลือที่มีปริมาณออกซิเจนสูงที่สุดคือ
   หลอดเลือดเวน
   หลอดเลือดฝอย
   หลอดเลือดอาร์เตอรี
   หลอดเลือดดำ

ข้อที่ 3)
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและล่างขวาคือ
   ลิ้นไตรคัสพิด
   ลิ้นไบรคัสบิด
   ลิ้นเอเตรียม
   ลิ้นเวนตริเคิล

ข้อที่ 4)
สิ่งที่ทำให้เม็ดเลือดมีสีแดงคือ
   เฮโมโกบิน
   พลาสมา
   น้ำเลือด
   เกร็ดเลือด

ข้อที่ 5)
เซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เกี่ยวกับ
   สร้างเม็ดเลือด
   ทำลายเชื้อโรค
   ลำเลียงออกซิเจน
   ช่วยในการแข็งตัว

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล