วิชา.วิทยาศาสตร์.. (รหัส.ว2..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.2..
เรื่องระบบหายใจ ... จำนวน 5... ข้อ
โดย อรจนา ใจห้าว. .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กระบวนการหายใจคือ
   กระบวนการที่แก๊สออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยากับสารอาหาร
   กระบวนการที่แก๊สคาร์บอนเข้าทำปฏิกิริยากับสารอาหาร
   กระบวนการที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซม์เข้าทำปฏิกิริยากับสารอาหาร
   กระบวนการที่แก๊สไฮโดรเจนเข้าทำ)ฏิกิริยากับสารอาหาร

ข้อที่ 2)
อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบหายใจคือ
   ปาก จมูก ปอด
   คอหอย กล่องเสียง หลอดลม
   จมูก หลอดอาหาร หัวใจ
   รูจมูก กล่องเสียง กระเพาะอาหาร

ข้อที่ 3)
บริเวณที่พบกันระหว่างช่องอาหารและช่องอากาศคือ
   จมูก
   คอหอย
   กล่องเสียง
   หลอดลม

ข้อที่ 4)
ตัวการที่กำหนดอัตราการหายใจเข้าออกคือ
   ปริมาณแก๊สออกซิเจน
   ปริมาณแก๊สไนโตรเจน
   ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซม์
   ปริมาณแก็สคลอรีน

ข้อที่ 5)
การหาวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด
   การง่วงนอน
   การหิวข้าว
   การหายใจเอาสิ่งสกปรกเข้าไป
   แก๊สออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล