แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บรรยากาศ 1
ผู้สอน อาจารย์จงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.กาลอากาศ หมายถึงอะไร
    ก.อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลกของเราไว้
    ข.การเกิดลมพายุเนื่องจากจากเปลี่ยนแปลงความกดดันของอากาศ
    ค.เกณฑ์เฉลี่ยของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาพอสมควร
    ง.สภาวะของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงเวลาอันจำกัดซึ่งไม่ยาวนัก

ข้อที่ 2
2.ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก
    ก.ช่วยกั้นรังสีคลื่นสั้น
    ข.ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต
    ค.ดูดกลืนและทำลายวัตถุที่พุ่งเข้าหาโลก
    ง.ช่วยลดความร้อนให้แก่บรรยากาศบนโลก

ข้อที่ 3
3.ชั้นบรรยากาศของโลกไม่ฟุ้งกระจายออกไปสู่อวกาศเนื่องจากอะไร
    ก.ชั้นโอโซนกั้นไว้
    ข.เรือนกระจกกั้นไว้
    ค.แรงดึงดูดของโลก
    ง.แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์

ข้อที่ 4
4.ส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุด คืออะไร
    ก.ก๊าซอาร์กอน
    ข.ก๊าซออกซิเจน
    ค.ก๊าซไนโตรเจน
    ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อที่ 5
5.ส่วนประกอบของอากาศในข้อใดมีสถานะเป็นของแข็ง
    ก.อาร์กอน
    ข.ออกซิเขน
    ค.ไฮโดรเจน
    ง.ฝุ่นละออง

ข้อที่ 6
6.บรรยากาศชั้นที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา คือข้อใด
    ก.เอกโซสเฟียร์
    ข.โทรโพสเฟียร์
    ค.สตราโตสเฟียร์
    ง.ไอโอโนสเฟียร์

ข้อที่ 7
7.อุณหภูมิของอากาศบนยอดเขาเย็นกว่าที่เชิงเขาเพราะเหตุใด
    ก.บนยอดเขามีเมฆมากกว่า
    ข.บนยอดเขามีป่ามากกว่า
    ค.บนยอดเขามีฝนตกชุกกว่า
    ง.บนยอดเขาอยู่สูงจากผิวโลกมากกว่า

ข้อที่ 8
8.ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความหนาแน่นอากาศ
    ก.ความดันมาก ความหนาแน่นมาก
    ข.ความดันมาก ความหนาแน่นน้อย
    ค.ความดันน้อย ความหนาแน่นมาก
    ง.ความดันคงที่ ความหนาแน่นน้อย

ข้อที่ 9
9.เครื่องเขียนที่ใช้หลักของความกดอากาศ คืออะไร
    ก.ดินสอ
    ข.ชอล์ก
    ค.พิมพ์ดีด
    ง.ปากกาหมึกซึม

ข้อที่ 10
10.อากาศมวลขนาดหนึ่ง เมื่อเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
    ก.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิลดลง
    ข.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิสูงขึ้น
    ค.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิลดลง
    ง.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล