แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บรรยากาศ 2
ผู้สอน อาจารย์จงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.น้ำอาจเดือดในอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสได้หรือไม่
    ก.ไม่ได้ เพราะจุดเดือดของน้ำต้องเป็น 100 องศาเซลเซียส
    ข.ไม่ได้ เพราะจุดเดือดของน้ำไม่แน่นอนเสมอไม่
    ค.ได้ ถ้าขณะนั้นความกดดันบรรยากาศสูงกว่า 760 มิลลิเมตร
    ง.ได้ ถ้าขณะนั้นความกดดันบรรยากาศต่ำกว่า 760 มิลลิเมตร

ข้อที่ 2
2.อากาศที่มีความชื้นพอเหมาะ และทำให้รู้สึกสบาย ควรมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด
    ก.20%
    ข.60%
    ค.80%
    ง.100%

ข้อที่ 3
3.ข้อใดต่อไปนี้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความหนาแน่นและความดันของอากาศได้ถูกต้อง
    ก.อุณหภูมิต่ำ ความหนาแน่นมาก ความดันสูง
    ข.อุณหภูมิต่ำ ความหนาแน่นน้อย ความดันสูง
    ค.อุณหภูมิสูง ความหนาแน่น้อย ความดันสูง
    ง.อุณหภูมิสูง ความหนาแน่นมาก ความดันต่ำ

ข้อที่ 4
4.สาเหตที่เครื่องบินไอพ่นจะต้องมีการปิดห้องโดยสารและปรับอากาศเพราะอะไร
    ก.เสียงของเครื่องบินไอพ่นดังมาก
    ข.เมื่ออยู่ที่ระดับสูง ความดันของอากาศสูงมาก
    ค.เมื่ออยู่ที่ระดับสูงความดันของอากาศต่ำมาก
    ง.เมื่ออยู่ที่ระดับสูงอุณหภูมิของอากาศต่ำมาก

ข้อที่ 5
5.ในแผนที่อากาศที่เรียกว่า หย่อมความกดอากาศต่ำนั้น ควรมีความดันอากาศประมาณกี่มิลลิเมตรของปรอท
    ก.750
    ข.760
    ค.762
    ง.763


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล