แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บรรยากาศ 3
ผู้สอน อาจารย์จงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุทำให้บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง
    ก.ลม และพายุ
    ข.ลมและอุณหภูมิ
    ค.ลมและความกดดัน
    ง.อุณหภูมิและความกดดัน

ข้อที่ 2
2.เพราะเหตุใดก่อนฝนตกบรรยากาศเหนือพื้นดินจึงรู้สึกร้อนอบอ้าว
    ก.พื้นดินคายความร้อน
    ข.พื้นน้ำคายความร้อนแฝง
    ค.เม็ดฝนคายความร้อนแฝง
    ง.ก้อนเมฆคายความร้อนแฝง

ข้อที่ 3
3.บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของลมจะตรงกับข้อใด
    ก.พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกา
    ข.พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางทวนเข็มนาฬิกา
    ค.พัดเวียนออกจากศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกา
    ง.พัดเวียนออกจากศูนย์กลางทวนเข็มนาฬิกา

ข้อที่ 4
4.หย่อมความกดอากาศสูง หมายถึงบริเวณใด
    ก.บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ความหนาแน่นต่ำ อุณหภูมิต่ำ
    ข.บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ความหนาแน่นสูง อุณหภูมิต่ำ
    ค.บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ความหนาแน่นสูง อุณหภูมิต่ำ
    ง. บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ความหนาแน่นต่ำ อุณหภูมิต่ำ

ข้อที่ 5
5.ลมไต่ฝุ่น คือลมชนิดใด
    ก.ลมไซโคลนที่พัดหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
    ข.ลมไซโคลนที่พัดหมุนวนออกจากศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
    ค.ลมแอนตี้ไซโคลนที่พัดหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
    ง.ลมแอนตี้ไซโคลนที่พัดหมุนวนออกจากศูนย์กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

ข้อที่ 6
6.พายุไต้ฝุ่นที่เกิดในประเทศไทยนั้นมักจะพัดมาจากทิศใด
    ก.ใต้
    ข.เหนือ
    ค.ตะวันตก
    ง.ตะวันออก

ข้อที่ 7
7.เพราะเหตุใดคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งจะมีน้ำค้างมากกว่าคืนที่มีเมฆมาก
    ก.ไม่มีเมฆบังไอน้ำไว้
    ข.โลกคายความร้อนได้ช้า
    ค.โลกคายความร้อนได้เร็ว
    ง.ฝุ่นละอองในอากาศมีมาก

ข้อที่ 8
8.ในวันที่อากาศปลอดโปร่งและลมสงบ ปรอทในบารอมิเตอร์ควรอยู่ระดับใด
    ก.76 เซนติเมตร
    ข.อยู่ต่ำกว่า 76 เซนติเมตร
    ค.สูงกว่า 76 เซนติเมตรเล็กน้อย
    ง.ยังสรุปไม่ได้

ข้อที่ 9
9.เพราะเหตุใดในฤดูหนาวผิวหนังของเราจึงแตกและแห้ง
    ก.อากาศมีไอน้ำมาก
    ข.อุณหภูมิของอากาศต่ำ
    ค.ความกดดันของอากาศสูง
    ง.ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศน้อย

ข้อที่ 10
10.โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดสารพิษอะไรมากที่สุด
    ก.ฝุ่นละออง
    ข.ไฮโดรคาร์บอน
    ค.คาร์บอนไดออกไซด์
    ง.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ข้อที่ 11
11.สาร CFC ส่งผลร้ายต่อบรรยากาศระดับพื้นดินเนื่องจากอะไร
    ก.ก๊าซออกซิเจนลดลง
    ข.รังสีอัลตราไวโอเลตน้อยลง
    ค.รังสีอัลตราไวโอเลตมากขึ้น
    ง.ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้น

ข้อที่ 12
12.การตัดไม้ทำลายป่ามีผลกระทบต่อความชื้นของอากาศหรือไม่
    ก.มี เพราะส่วนหนึ่งของความชื้นมาจากการคายน้ำของพืช
    ข.มี เพราะต้นไม้ช่วยยับยั้งความชื้นในอากาศรวมตัวเป็นก้อนเมฆ
    ค.ไม่มี เพราะความชื้นในอากาศมาจากแม่น้ำลำคลอง
    ง.ไม่มี เพราะความชื้นในอากาศมาจากการระเหยของน้ำจากดิน

ข้อที่ 13
13.การที่อุณหภูมิของบรรยากาศภายในโลกร้อนขึ้นทุกปีและมักไม่เป็นไปตามฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่ามาจากสาเหตุใด    ก.ป่าไม้มีปริมาณลดลง
    ข.โลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น
    ค.โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น
    ง.การเพิ่มปริมาณของก๊าซบางชนิดที่ได้จากแหล่งอุตสาหกรรม

ข้อที่ 14
14.ในแผนที่อากาศที่มีอักษร L แทนข้อใด
    ก.บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
    ข. บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
    ค.หย่อมความกดอากาศต่ำ
    ง.หย่อมความกดอากาศสูง

ข้อที่ 15
15.เมื่อชาวประมงกลุ่มหนึ่งทราบข่าวจากโทรทัศน์ว่า พายุจะพัดจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตก จึงนำเรือมาจอดที่ชายฝั่งของเกาะด้านทิศตะวั     ก.ความเร็วของลมพายุที่แท้จริง
    ข.ขนาดของเกาะที่เรือเข้าไปจอด
    ค.ทิศทางลมพัดกับทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ
    ง.การเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่อย่างกระทันหันของพายุ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล