แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บรรยากาศ 4
ผู้สอน อาจารย์จงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.นักเรียนมองเห็นดาวฤกษ์มีแสงกะพริบเป็นผลมาจากอะไร
    ก.อุณหภูมิของดาว
    ข.แสงจากดวงอาทิตย์
    ค.บรรยากาศของโลก
    ง.ที่ว่างระหว่างดวงดาว

ข้อที่ 2
2.ข้อใดหมายถึงดาวเคราะห์วงใน
    ก.ดาวพุธ โลก
    ข.ดาวพุธ ดาวเสาร์
    ค.ดาวพุธ ดาวศุกร์
    ง.ดาวศุกร์ ดาวเสาร์

ข้อที่ 3
3.ข้อใดผิด เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
    ก.เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
    ข.มีจุดดับเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์
    ค.เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
    ง.ให้แสงโดยการลุกไหม้ของก๊าซไฮโดรเจน

ข้อที่ 4
4.จากคำกล่าวว่า "สิ่งที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเวลากลางคืน เช่น ดาวฤกษ์และดาราจักรนั้น ความจริงเป็นอดีตคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วทั     นักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่
    ก.ไม่จริง สิ่งที่เห็นก็คือปัจจุบันเวลาตรงกับโลก
    ข.ไม่จริง เหตุการณ์บนดาวต่างๆ เกิดขึ้นทันที่ที่เราเห็น
    ค.จริง เพราะเราสามารถถ่ายภาพดาวต่างๆ ได้ทันที

ข้อที่ 5

   5.ดาวพุธและดาวศุกร์เมื่อดูด้วยกล้องโทรทรรศน์จะเห็นปรากฏเป็นเสี้ยวเพราะเหตุใด
    ก.ดาวทั้งสองมีน้ำแข็งปกคลุมที่ขั้วของดวงดาว
    ข.ดาวทั้งสองสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้น้อย
    ค.ดาวทั้งสองรับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวงเพราะอยู่ใกล้

ข้อที่ 6

   6.เราจะสังเกตดาวเคราะห์น้อยได้ในบริเวณใดของระบบสุริยะ
    ก.ใกล้กับวงโคจรของโลก
    ข.ใกล้กับวงโคจรของดาวพุธ
    ค.ถัดจากวงโคจรของดาวพลูโต

ข้อที่ 7

   7.เนื่องจากการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์มีความเร็วไม่เท่ากันดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เร็วที่สุด คืออะไร
    ก.ดาวพุธ
    ข.ดาวศุกร์
    ค.ดาวเสาร์

ข้อที่ 8

   8. 1ปีแสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 ปี ซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร
    ก.9.5x109
    ข. 9.5x1010
    ค. 9.5x1011

ข้อที่ 9

   9.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะที่อยู่ในดาราจักรใด
    ก.ดาราจักรโอไรออน
    ข.ดาราจักรทางช้างเผือก
    ค.ดาราจักรแมกเจลแลน

ข้อที่ 10

   10.ดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุดมีสีอะไร
    ก.ขาว
    ข.แดง
    ค.น้ำเงิน

ข้อที่ 11

   
   
   
   


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล