แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 3111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บรรยากาศ 5
ผู้สอน อาจารย์จงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.ถ้าใช้เลนส์นูนรับแสงอาทิตย์ ภาพของดวงอาทิตย์จะเกิดที่ใด
    ก.จุดโฟกัสของเลนส์
    ข.จุดอนันต์ที่อยู่ไกลมาก
    ค.จุดศูนย์กลางของความโค้งของเลนส์
    ง.ไม่เกิดภาพ

ข้อที่ 2
2.ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง คือข้อใด
    ก.เลนส์นูน
    ข.เลนส์เว้า
    ค.กระจกนูน
    ง.กระจกเว้า

ข้อที่ 3
3.หลักการที่ถูกต้องของกล้องโทรทรรศน์ คือข้อใด
    ก.ใช้เลนส์เว้าประกอบกับเลนส์นูน
    ข.ใช้เลนส์อันเดียวแต่ค่อนข้างหนา
    ค.เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัสมากกว่าเลนส์ใกล้วัตถุ
    ง.เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัสมากกว่าเลนส์ใกล้ตา

ข้อที่ 4
4.เราจะดูลักษณะของกล้องโทรทรรศน์ว่าเป็นแบบหักเหแสงหรือสะท้อนแสงอย่างง่ายๆ ได้ตามข้อใด
    ก.กล้องหักเหแสงมีเลนส์ใกล้ตาคู่ 2 อัน
    ข.กล้องสะท้อนแสงมีเลนส์ใกล้ตาคู่ 2 อัน
    ค.กล้องสะท้อนแสงมีเลนส์ใกล้ตาอยู่ข้างๆ กล้อง
    ง.กล้องหักเหแสงมีเลนส์ใกล้ตาอยู่ข้างๆ กล้อง

ข้อที่ 5
5.การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนหาได้ด้วยวิธีใด
    ก.วัดจากวัตถุถึงเลนส์
    ข.วัดจากเลนสุถึงขอบภาพ
    ค.วัดจากเลนส์ถึงจุดเกิดภาพ
    ง.วัดจากเลนส์ถึงจุดรวมแสงอาทิตย์

ข้อที่ 6
6.ภาพที่เห็นเมื่อมองผ่านแว่นขยายมีลักษณะตรงกับข้อใด
    ก.ภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยายอยู่คนละข้างกับวัตถุ
    ข.ภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยายอยู่ข้างเดียวกับวัตถุ
    ค.ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดขยายอยู่คนละข้างกับวัตถุ
    ง.ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดขยายอยู่ข้างเดียวกับวัตถุ

ข้อที่ 7
7.ภาพที่เกิดบนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปเป็นภาพอะไร
    ก.ภาพจริงหัวตั้ง
    ข.ภาพเสมือนหัวกลับ
    ค.ภาพเสมือนหัวตั้ง
    ง.ภาพจริงหัวตั้งหรือกลับ

ข้อที่ 8
8.ถ้าต้องการให้เกิดภาพจริงขนาด 3 เท่าของวัตถุ โดยวางวัตถุห่างจากเลนส์ 8 เซนติเมตร ต้องใช้เลนส์ชนิดใดและมีความยาวโฟกัสเท่าใด    ก.เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 6 เซนติเมตร
    ข.เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 8 เซนติเมตร
    ค. เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส 6 เซนติเมตร
    ง. เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส 8 เซนติเมตร

ข้อที่ 9
9.จากการศึกษาเรื่องกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย ข้อใดถูกต้อง
    ก.เลนส์ตาอยู่ไกลสำหรับมองวัตถุ เลนส์วัตถุอยู่ใกล้ตา
    ข.เลนส์ตามีความยาวโฟกัสยาว เลนส์วัตถุมีความยาวโฟกัสสั้น
    ค.ภาพที่เกิดจากล้องโทรทรรศน์จะเป็นภาพจริงหัวตั้งเอาฉากรับได้
    ง.แสงจากวัตถุผ่านเลนส์วัตถุทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับ เลนส์ตาทำหน้าที่ขยายภาพ

ข้อที่ 10
10.เมื่อนำเลนส์นูน 2 อัน ขนาดเท่ากันมารับแสงอาทิตย์ ปรากฏว่าภาพดวงอาทิตย์ที่ปรากฏบนฉากที่ใช้รับภาพมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน     ก.เลนส์ทั้งสองมีความยาวโฟกัสมากกว่าอันที่ให้ภาพเล็ก
    ข.เลนส์ทั้งสองมีความยาวโฟกัสเท่ากันเพราะมีขนาดเท่ากัน
    ค.เลนส์นูนอันที่ให้ภาพใหญ่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าอันที่ให้ภาพเล็ก
    ง.เลนส์นูนอันที่ให้ภาพใหญ่มีความยาวโฟกัสมากกว่าอันที่ให้ภาพเล็ก

ข้อที่ 11
11.ข้อใดถูกต้อง
    ก.ภาพจากเลนส์นูน จะเป็นภาพจริงหัวกลับที่ใช้ฉากรับภาพได้เสมอ
    ข.ภาพจริงจากเลนส์นูนจะเกิดเมื่อวางวัตถุห่างเลนส์มากกว่าความยาวโฟกัส
    ค.ภาพจากเลนส์นูนจะเป็นภาพจริง ถ้าระยะวัตถุสั้นกว่าความยาวโฟกัส
    ง.ภาพจากเลนส์นูนจะเป็นภาพเสมือน ถ้าระยะวัตถุเท่ากับ 2 เท่าของความยาวโฟกัส

ข้อที่ 12
12.ทันตแพทย์ใช้ทัศนอุปกรณ์ชนิดใด ช่วยในการสังเกตฟันของคนไข้
    ก.เลนส์นูน
    ข.กระจกเงา
    ค.กระจกเว้า
    ง.กระจกนูน

ข้อที่ 13
13.ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
    ก.เสาอากาศกับส่วนสะท้อน
    ข.ส่วนรับสัญญาณกับส่วนแสดง
    ค.เสาอากาศกับจานรับสัญญาณ
    ง.ส่วนสะท้อนกับส่วนรับสัญญาณ

ข้อที่ 14
14.เลนส์นูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร วางวัตถุอันหนึ่งไว้หน้าเลนส์เป็นระยะ 6 เซนติเมตร อยากทราบว่าเกิดภาพชนิดใด อยู่     ก.เกิดภาพจริง ห่างจากเลนส์ 15 เซนติเมตร
    ข.เกิดภาพจริง ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร
    ค.เกิดภาพเสมือน ห่างจากเลนส์ 10 เซนติเมตร
    ง.เกิดภาพเสมือน ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร

ข้อที่ 15
15.นายสมศักดิ์ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการทำกิจกรรมในบทเรียน ส่องดูวิวภูเขาไกลๆ กับดูต้นไม้หน้าโรงเรียน การส่องสิ่ง     ก.ระยะเลนส์คงที่
    ข.ดูภูเขาห่างน้อยกว่า
    ค.ดูภูเขาห่างมากกว่า
    ง.ระยะเลนส์ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 16
datascience solution 
   อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ ดาราจักร ดาราจักรทางช้างเผือก ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก และดาวเคราะห์วงใน
   1.ข้อใดกล่าวถึงดาราจักรได้ถูกต้อง
    ก.ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ
    ข.ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์

ข้อที่ 17
ง.ดวงดาวที่อยู่กระจัดกระจายในเอกภพ
   2.ดาราจักรที่มีอายุน้อยมีลักษณะตามข้อใด
    ก.แบบก้นกลม
    ข.แบบกลมรี
    ค.แบบไร้รูปร่าง

ข้อที่ 18
3.ดาราจักรทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายอะไร
    ก.ไข่ต้ม
    ข.ไข่ดาว
    ค.กล้วยหอม
    ง.มะละกอ

ข้อที่ 19
ก.109
    ข.1010
    ค.1011
    ง.1012
   5.ดาราจักรใดในเอกภพที่มีรูปร่างคล้ายกังหันหรือก้นหอย

ข้อที่ 20
ข.แอนโดรเมดา
    ค.แมกแจลแลนใหญ่
    ง.ข้อ ก และ ข
   6.ดาวเคราะห์ในข้อใดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
    ก.ดาวเสาร์ ดาวพลูโต

ข้อที่ 21
ค.ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
    ง.ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี
   7.ดาวเคราะห์วงในที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือข้อใด
    ก.ดาวพุธ ดาวศุกร์
    ข.ดาวศุกร์ ดาวเสาร์

ข้อที่ 22
ง.ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี
   8.ดาวเคราะห์วงนอกที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุด คือข้อใด
    ก.ดาวอังคาร
    ข.ดาวเสาร์
    ค.ดาวพฤหัสบดี

ข้อที่ 23
9.ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือข้อใด
    ก.ดาวเสาร์
    ข.ดาวยูเรนัส
    ค.ดาวพฤหัสบดี
    ง.ดาวเนปจูน

ข้อที่ 24
ก.โลกกับดาวศุกร์
    ข.โลกกับดาวอังคาร
    ค.ดาวพุธกับดาวศุกร์
    ง.ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
   ชี้บ่งส่วนประกอบสำคัญของกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ ได้

ข้อที่ 25
ก.เลนส์ใกล้ตาอยู่ไกลสำหรับมองวัตถุ เลนส์ใกล้วัตถุอยู่ใกล้ตา
    ข.ภาพที่เกิดจากกล้องโทรทรรศน์จะเป็นภาพจริงหัวตั้งเอาฉากรับได้
    ค.เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัสมาก เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัสน้อยกว่า
    ง.แสงจากวัตถุผ่านเลนส์ใกล้วัตถุทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับ เลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพ
   2.ถ้ากล้องโทรทรรศน์ใช้เลนส์นูนเป็นเลนส์ใกล้ตาจะมองเห็นภาพตามข้อใด

ข้อที่ 26
ข.หัวตั้งขึ้น
    ค.เหมือนวัตถุ
    ง.หัวตั้งหรือหัวกลับก็ได้
   3.ถ้ามองกล้องโทรทรรศน์กลับทางโดยเอาเลนส์ใกล้วัตถุมาเป็นเลนส์ใกล้ตา ภาพที่มองเห็นตรงกับข้อใด
    ก.ภาพเอียง

ข้อที่ 27
ค.ภาพใหญ่ขึ้น
    ง.ไม่เห็นภาพ
   4.เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตุของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงคือข้อใดตามลำดับ
    ก.เลนส์นูน เลนส์นูน
    ข.เลนส์นูน เลนส์เว้า

ข้อที่ 28
ง.เลนส์เว้า เลนส์เว้า
   5.เมื่อกำหนดให้
    F0 เป็นความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ
    Fe เป็นความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา
   ความยาวของกล้องชนิดนี้ที่ใช้เลนส์นูนเป็นเลนส์ใกล้ตามีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 29
ข. F0 - Fe
    ค.
    ง.
   6.จากเงื่อนไขในข้อ 22.กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์มีค่าเท่าใด
    ก.F0 + Fe

ข้อที่ 30
ค.
    ง.
   1.ตัวนำไฟฟ้าที่ดี คือข้อใด
    ก.ตัวนำที่มีความต้านทานคงที่
    ข.ตัวนำที่มีความต้านทานน้อยมาก

ข้อที่ 31
ง.ตัวนำที่เปลี่ยนแปลงความต้านทานได้
   2.ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า
    ก.ดีบุก
    ข.ซิลิคอน
    ค.สังกะสี

ข้อที่ 32
3.ไดนาโมกระแสตรงต่างจากไดนาโมกระแสสลับในข้อใด
    ก.ขดลวด
    ข.แม่เหล็ก
    ค.คอมมิวเตเตอร์
    ง.สนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 33
ก.ความต้านทานน้อย
    ข.ความต้านทานมาก
    ค.ความต่างศักย์ไฟฟ้ามาก
    ง.ความต่างศักย์ไฟฟ้าน้อย
   5.เมื่อใช้แอมมิเตอร์กระแสตรงวัดกระแสตรงในวงจร ปรากฏว่าเข็มเบนกลับได้กระแสน้อยกว่าเดิม เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อที่ 34
ข.ต่อวงจรสลับขั้วบวก-ลบ
    ค.กระแสที่วัดเป็นกระแสสลับ
    ง.แอมมิเตอร์ชำรุดใช้การไม่ได้
   6.โวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีลักษณะตรงกับข้อใด
    ก.มีความไวสูง

ข้อที่ 35
ค.มีความต้านทานมาก
    ง.มีความสามารถในการรับกระแสมาก
   7.โวลต์มิเตอร์มีวิธีต่อตามข้อใด
    ก.ต่อขนานกับสิ่งที่จะวัด
    ข.ต่อคร่อมขั้วแบตเตอรี่

ข้อที่ 36
ง.ต่ออนุกรมกับสิ่งที่จะวัด
   8.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานในวงจรไฟฟ้า
    ก.ความต้านทานรวมมีค่าน้อยกว่าตัวต้านทานที่น้อยที่สุด
    ข.ไม่สามารถแยกสวิตซ์ปิด-เปิด เฉพาะแต่ละอุปกรณ์ได้
    ค.กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรผ่านตัวต้านทานแต่ละวันมีค่ามาก

ข้อที่ 37
อธิบายหลักการนำพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ มาใช้ได้
   1.เชื้อเพลิงข้อใดที่ให้ความร้อนสูงสุด
    ก.ฟืน
    ข.ถ่านหิน
    ค.แอลกอฮอล์

ข้อที่ 38
2.เชื้อเพลิงข้อใดใช้แล้วหมดไป ไม่อาจหมุนเวียนหรือเกิดใหม่
    ก.ฟืน ถ่านไม้ ขี้เลื่อย
    ข.แอลกอฮอล์ แคลเซียมคาร์ไบด์
    ค.ถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันปาล์ม
    ง.ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ลิกไนต์

ข้อที่ 39
ก.ความร้อนต่อมวลที่ได้
    ข.มีปริมาณมากในธรรมชาติ
    ค.เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
    ง.ปริมาณความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิง
   4.การเลือกซื้อเชื้อเพลิงควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 40
ง.พลังงานนิวเคลียร์
   5.การขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วเท่าใดที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุด
    ก.50-70 กิโลเมตร/ชั่วโมง
    ข.60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    ค. 70-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล