วิชาชีววิทยา... (รหัส.ว4513..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..5.
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ให้สีแดงเป็นลักษณะเด่นสีขาวเป็นลักษณะด้อยเมื่อนำดอกไม้สีแดงที่เป็นฮอมอไซกัสยีนผสมกับดอกสีขาวลูกที่ได้มีจีโนไทป์อย่างไร
   AA และ Aa
   Aa
   AA Aa aa
   aa

ข้อที่ 2)
กำหนดให้เมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นเมล็ดเรียบเป็นลักษณะด้อยเมื่อนำลักษณะเมล็ดกลมที่เป็นเฮทเทอโรไซกัสยีนผสมกันจะได้ลูกเป็นอย่างไร
   เมล็ดกลม:เมล็ดเรียบ = 3:1
   เมล็ดกลม:เมล็ดเรียบ = 2:1
   เมล็ดกลม:เมล็ดเรียบ = 1:1
   ได้ลูกที่มีลักษณะกลมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 3)
จากโจทย์ข้อ 2 ลูกที่ได้มีจีโนไทป์แบบใด
   AA aa
   AA Aa aa
   aa aA
   Aa aa

ข้อที่ 4)
เมื่อผสมระหว่าง AaBbCc x AaBbCc ในรุ่นลูกจะมีฟีโนไทป์กี่แบบ
   2 แบบ
   4 แบบ
   6 แบบ
   8 แบบ

ข้อที่ 5)
จากข้อ 4 ลูกจะมีจีโนไทป์กี่แบบ
   9 แบบ
   18 แบบ
   27 แบบ
   30 แบบ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล