แบบทดสอบ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
ผู้สอน นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ขบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสันดาปมีส่วนที่เหมือนกันคือ
   ก. ต้องใช้ออกซิเจนเสมอ
   ข. ต้องการเอนไซม์เสมอ
   ค. ให้พลังงานออกมาเสมอ
   ง. ให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสมอ

ข้อที่ 2
2. การหายใจทำให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าการลุกไหม้ในอากาศเพราะ
   ก. การหายใจและการลุกไหม้ใช้สารตั้งต้นต่างกัน
   ข. การหายใจและการลุกไหม้เป็นขบวนการเคมีที่แตกต่างกัน
   ค. การหายใจเป็นขบวนการเผาไหม้สารอย่างช้าๆและเกิดได้ไม่สมบูรณ์
   ง. การหายใจให้พลังงานจากพันธะเคมีไม่พร้อมกันในทันที

ข้อที่ 3
3. การสลายกลูโคสในเซลล์จะเกิดขึ้นได้ต้องแก้ปัญหาในเรื่องใดบ้าง
   ก. พลังงานกระตุ้น
   ข. การเก็บพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยา
   ค. ขั้นตอนในการเกิดปฏิกิริยา
   ง. ทั้ง ก ข และ ค

ข้อที่ 4
4. พลังงานกระตุ้นทำให้อนุภาคของสารที่เข้าทำปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
   ก. เคลื่อนที่เร็วและชนกันมากขึ้น
   ข. ตำแหน่งที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสถูกชนมากขึ้น
   ค. แรงชนกันสูงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5
5. กระบวนการที่ทำให้พลังงานเคมีในอาหารถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานรังสีที่ให้ความร้อนและความอบอุ่นแก่ร่างกายคือ
   ก. กระบวนการแปรสภาพอาหาร
   ข. กระบวนการสลายสารอาหาร
   ค. กระบวนการสังเคราะห์อาหาร
   ง. กระบวนการลำเลียงอาหาร


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล