แบบทดสอบ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ผู้สอน นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นภาพอะไร
   ก.ภาพจริงหัวกลับ
   ข. ภาพเสมือนหัวกลับ
   ค. ภาพจริงหัวตั้ง
   ง. ภาพเสมือนหัวตั้ง

ข้อที่ 2
2. เลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 15 X เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 20X ภาพที่เห็นจะมีกำลังขยายกี่เท่า
   ก. 150
   ข. 200
   ค. 300
   ง. 350

ข้อที่ 3
3. ถ้าภาพในกล้องจุลทรรศน์เห็นไม่ชัดเจนควรทำอย่างไร
   ก. หมันปุ่มปรับภาพละเอียด
   ข. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ
   ค. เลื่อนสไลด์ไปมา
   ง. หมุนกระจกเพื่อให้แสงเข้า

ข้อที่ 4
4. การถือกล้องที่ถูกวิธีคือ
   ก. ถือ 2 มือที่บริเวณแขนกล้อง
   ข. ถือ 2 มือที่บริเวณฐานกล้อง
   ค. มือหนึ่งถือแขนกล้องและอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐานกล้อง
   ง. มือหนึ่งถือแขนกล้องอีกมือหนึ่งจับบริเวณลำกล้อง

ข้อที่ 5
5. ขนาดวัตถุที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาคือ
    ก. 0.1 มิลลิเมตร
    ข. 0.1 ไมครอน
    ค. 0.2 ไมครอน
    ง. 0.05 ไมครอน

ข้อที่ 6
6. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย 2000 เท่าสามารถมองเห็นเซลล์ยาว 100 ไมครอน ขนาดจริงของเซลล์เป็นเท่าใด
   ก. 0.5 นาโนเมตร
   ข. 5 นาโนเมตร
   ค. 50 นาโนเมตร
   ง. 0.5 ไมโครเมตร

ข้อที่ 7
7. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของโครงสร้างใด
   ก. เลนส์ใกล้วัตถุ
   ข. เลนส์ใกล้ตา
   ค. เลนส์คอนเดนเซอร์
    ง. ทั้ง ก และ ข

ข้อที่ 8
8. เลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่สำคัญคืออะไร
   ก. รวมลำแสงให้เข้มขึ้น
   ข. ขยายวัตถุให้เกิดภาพจริง
   ค. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพเสมือน
   ง. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพจริง


กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล